Εξ αποστάσεως Μάστερ στα Αναλυτικά Προγράμματα και τη Διδασκαλία2017-01-13T18:50:52+00:00

Εξ αποστάσεως Μάστερ στα Αναλυτικά Προγράμματα και τη Διδασκαλία (Distance Learning)

Αγαπητοί αναμενόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Προσδοκούμε να σας καλωσορίσουμε ως μέλη μιας μεγάλης τυπικής διαδικτυακής κοινότητας μάθησης, που δε θα περιορίζεται από τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Frederick. Γνωρίζουμε ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες του χώρου διαμονής του καθενός από εσάς, οι αποστάσεις και οι προσωπικές και οι οικογενειακές συνθήκες σας αποτελούν δυνητικά εμπόδια και ανασταλτικούς παράγοντες για την υλοποίηση των δικών σας μορφωτικών επιδιώξεων και την προώθηση των επαγγελματικών σας σχεδίων ή/και φιλοδοξιών.

Τα δυνητικά αυτά εμπόδια αποτελούν ταυτόχρονα και ανασταλτικούς παράγοντες που παρεμποδίζουν την κοινωνική κινητικότητα ατόμων που διαμένουν σε συγκεκριμένες περιοχές ή ατόμων που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία πηγάζουν από αντικειμενικές προσωπικές, οικογενειακές ή οικονομικές συνθήκες. Τα προβλήματα αυτά ασφαλώς επιδεινώνονται με τις πρωτόγνωρες οικονομικές συνθήκες που κυριαρχούν παντού σε αυτήν τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία.

Η αντιμετώπιση όλων αυτών των δυσκολιών είναι κοινή ευθύνη, αφού η υπέρβαση των δυσκολιών δεν μπορεί να αγνοεί τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του συνόλου του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, ανεξάρτητα από αποστάσεις και δυνατότητες. Δε μας διαφεύγει ότι ο συνεχής μετασχηματισμός και η πρόοδος των ανθρώπινων κοινωνιών είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής προόδου και των αντίστοιχων τεχνολογικών εφαρμογών της αυξανόμενης επιστημονικής γνώσης. Δε μας διαφεύγει επίσης ότι οι σύγχρονες τεχνολογίες και οι δυνατότητές τους δημιουργούν και ανεπιθύμητα ψηφιακά χάσματα, αφού τα σημαντικά πλεονεκτήματά τους δε διαμοιράζονται δίκαια μεταξύ κρατών, μεταξύ πλουσίων και φτωχών, μεταξύ βόρειων και νότιων περιοχών του πλανήτη ή της Ευρώπης και μεταξύ ακόμα των περιοχών της ίδιας κρατικής οντότητας.

Το Πανεπιστήμιο Frederick και η Σχολή Επιστημών της Αγωγής θέλουν να αναλάβουν το δικό τους πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια γεφύρωσης των ψηφιακών ανισοτήτων ή χασμάτων που αποτελούν υπαρκτή πραγματικότητα. Επενδύουμε στην τεχνολογία και τις απεριόριστες εκπαιδευτικές δυνατότητές της και συμμετέχουμε στην εκπαιδευτική και μορφωτική επανάσταση που σταδιακά απλώνεται σε σχεδόν όλο τον πλανήτη Γη και πολύ σύντομα ίσως και έξω από αυτόν. Τα τεχνολογικά μέσα κωδικοποιούν τη γνώση και τις αλληλεπιδράσεις διδασκόντων και διδασκομένων σε «έπεα πτερόεντα» και ποικίλες άλλες αναπαραστάσεις (οπτικές, ακουστικές κ.ά.) που ταξιδεύουν σε μηδαμινούς χρόνους και διευκολύνουν τόσο τη σύγχρονη, όσο και την ασύγχρονη επικοινωνία και πολλαπλές μορφές αλληλεπίδρασης διδασκόντων και διδασκομένων. Αυτές οι δυνατότητες αξιοποιούνται για τη δημιουργία δυναμικών διαδικτυακών κοινοτήτων μάθησης και οικοδόμησης γνώσεων.

Αυτό το ταξίδι της εξερεύνησης και αξιοποίησης των τεχνολογικών δυνατοτήτων, ευελπιστούμε ότι θα το πραγματοποιήσουμε με πολλούς από εσάς. Η μοναδική μας υπόσχεση είναι ότι τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick και όλο το άλλο υποστηρικτικό προσωπικό (τεχνικοί και βοηθοί διδασκαλίας), θα βρίσκονται νυχθημερόν δίπλα σας, γνωρίζοντας ότι θα είναι μακρύς ο δρόμος και αναγνωρίζοντας ότι ο δρόμος αυτός θα έχει τη δική του ιστορία, γεμάτη από περιπέτειες και γνώση για ΟΛΟΥΣ, εσάς και εμάς.

Καταληκτικός
Τίτλος Σπουδών
Master στα Αναλυτικά Προγράμματα και τη Διδασκαλία (Εκπαιδευτική Τεχνολογία ή Παιδαγωγική /Διδακτική Ηγεσία ή Γλώσσα και Λογοτεχνία)
Επίπεδο Πιστοποίησης Master (2ος κύκλος σπουδών)
Προσφέρεται από Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Τρόπος Σπουδών Εξ Αποστάσεως

Βασικοί Σκοποί

Με βάση το γενικό σκοπό και τη συλλογιστική σχεδιασμού του εξ αποστάσεως Μάστερ «Επιστήμες Αγωγής: Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία», οι βασικοί σκοποί είναι ενδεικτικά οι ακόλουθοι:

 1. Η ολοκληρωμένη θεώρηση των εννοιών των  αναλυτικών  προγραμμάτων, της διδασκαλίας και της αξιολόγησή της και η κατανόηση των βασικών τους αλληλεπιδράσεων.
 2. Η στοχευμένη ενσωμάτωση των τεχνολογικών εργαλείων στη διδακτική διαδικασία με παιδαγωγικές προσεγγίσεις που μεγιστοποιούν την προστιθέμενη μαθησιακή τους αξία.
 3. Η ανάδειξη της έρευνας δράσης ως σημαντικού εργαλείου στην υπηρεσία των εκπαιδευτικών για αποδοτικότερες διδακτικές προσεγγίσεις υλοποίησης των στόχων του αναλυτικού προγράμματος.
 4. Η κατανόηση της ανάγκης για συστηματική δια βίου μάθηση, με προσφυγή στις τεχνολογικές δυνατότητες για δημιουργία διαδικτυακών κοινοτήτων μάθησης και συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης.
 5. Η συστηματική και σταδιακή αναβάθμιση και άμβλυνση των διδακτικών και ερευνητικών δυνατοτήτων των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Frederick, με τελικούς αποδεκτές των πλεονεκτημάτων αυτών τους μετεκπαιδευόμενους, το εκπαιδευτικό σύστημα και την Κυπριακή κοινωνία γενικότερα
 6. Η γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος εκπαιδευτικών και μαθητών και η ανάδειξη του ψηφιακού εγγραμματισμού ως εργαλείου προόδου και ανάπτυξης της Κυπριακής κοινωνίας.
 7. Η παραγωγή νέας γνώσης με συστηματική ερευνητική ενασχόληση στα εστιασμένα ενδιαφέροντα του προγράμματος και η καλλιέργεια ερευνητικών προσανατολισμών ανάμεσα στους λειτουργούς της εκπαίδευσης.
 8. Η ανάπτυξη αναλυτικής και κριτικής σκέψης και η καλλιέργεια γόνιμου διαλόγου και συνεργασίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των προκλήσεων που σχετίζονται με τα προβλήματα εκπαίδευσης ή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Αναμενόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα ή Στόχοι του Προγράμματος

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση  του προγράμματος, οι μετεκπαιδευόμενοι αναμένεται να:

 1. Απαριθμούν και να αναλύουν τα βασικά δομικά στοιχεία κάθε αναλυτικού προγράμματος και την αλληλοσυσχέτισή τους.
 2. Σχεδιάζουν διδακτικές στρατηγικές και να τις δικαιολογούν με βάση τις βασικές παραδοχές συγκεκριμένων θεωριών μάθησης.
 3. Να οριοθετούν τις επιδιώξεις της έρευνας δράσης για τη συλλογή ερευνητικής μαρτυρίας σε σχέση με επιβαλλόμενες διαφοροποιήσεις στο διδακτικό/μαθησιακό περιβάλλον.
 4. Διαφοροποιούν τις ποικίλες μορφές αξιολόγησης ανάλογα με τους σκοπούς που επιδιώκουν και τις συνδέσεις τους με το αναλυτικό πρόγραμμα και τις διδακτικές προσεγγίσεις που υιοθετούνται.
 5. Σχεδιάζουν και υλοποιούν πολλαπλές διδακτικές προσεγγίσεις, αναγνωρίζοντας τις θεωρητικές και εκπαιδευτικές στοχεύσεις και διαφορές τους.
 6. Απαριθμούν και να προσδιορίζουν τους λόγους που σχετίζονται με τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο της τεχνολογίας στις σύγχρονες κοινωνίες και την ευθύνη των εκπαιδευτικών συστημάτων για την προετοιμασία τεχνολογικά και ψηφιακά εγγράμματων πολιτών.
 7. Σχεδιάζουν και υλοποιούν δειγματικές περιπτώσεις ενσωμάτωσης τεχνολογικών εργαλείων και των δυνατοτήτων τους στη διδακτική/μαθησιακή διαδικασία, με τρόπο που να αναδεικνύεται η αξιοποίησή τους ως γνωστικών εργαλείων με σημαντική προστιθέμενη μαθησιακή αξία.
 8. Αντιπαραβάλλουν τα συγκριτικά μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα των ποιοτικών και ποσοτικών ερευνητικών προσεγγίσεων και να επιχειρηματολογούν για τη σημασία τους ως συμπληρωματικών ερευνητικών προσανατολισμών, που σχετίζονται με διαφορετικές κοσμοθεωρητικές αντιλήψεις.
 9. Επιχειρηματολογούν και διευκρινίζουν τη σημασία και το ρόλο της παιδαγωγικής/ διδακτικής ηγεσίας για την προώθηση των επιδιώξεων των εκπαιδευτικών συστημάτων και την υποστήριξη ποιοτικών αλλαγών ή καινοτόμων μεταρρυθμίσεων.
 10. Να τεκμηριώνουν την καθοριστική σημασία του γλωσσικού κώδικα ως εργαλείου προφορικής, γραπτής ή/και ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ως μοχλού της διατήρησης και εμπλουτισμού της ιστορικής και πολιτισμικής μνήμης, στο πλαίσιο του κριτικού εγγραμματισμού
 11. Υιοθετούν έμπρακτα ερευνητικό προσανατολισμό με στόχο τη συνεχή διαμορφωτική αξιολόγηση όλων των εκπαιδευτικών δράσεων.
 12. Εμπλέκονται συστηματικά σε δραστηριότητες που εναρμονίζονται με τις παραδοχές της δια βίου μάθησης, ως βασικής ανάγκης για προσαρμογή στα δεδομένα ενός μεταβαλλόμενου κοινωνικού, οικονομικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος και ως μοχλού για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη..

Τρόπος Σπουδών

 • Εξ Αποστάσεως Σπουδές με αξιοποίηση ηλεκτρονικού περιβάλλοντος μάθησης  (ελάχιστη διάρκεια  σπουδών (τρία εξάμηνα ή 18 μήνες).
 • Το περιεχόμενο του προγράμματος προετοιμάζεται από έμπειρα μέλη ΔΕΠ και η διδακτική/μαθησιακή διαδικασία πραγματοποιείται αξιοποιώντας τις πλούσιες δυνατότητες  της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης του Πανεπιστημίου Frederick.
 • Η αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ του διδάσκοντα και των διδασκομένων επιτυγχάνεται και διευκολύνεται με την αξιοποίηση των διαδικτυακών δυνατοτήτων και συμπληρώνεται με τις αναβαθμισμένες δυνατότητες των πιο σύγχρονων τεχνολογιών.
 • Το εξ αποστάσεως Μάστερ στα Αναλυτικά προγράμματα και τη διδασκαλία αποφεύγει κατά το δυνατό την έντυπη μορφή επικοινωνίας και συγγραφής εργασιών, όπως ακριβώς προσδιορίζεται από το παγκοσμιοποιημένο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Καινοτομία του προγράμματος

Τα βασικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος που εύκολα αναδεικνύουν την  πρωτοτυπία και την καινοτομία του είναι τα ακόλουθα:

 • Η ολιστική εξέταση των εννοιών του αναλυτικού προγράμματος, της διδασκαλίας και της αξιολόγησης και ο αναγκαίος συνυπολογισμός των αλληλεπιδράσεών τους σε κάθε προσπάθεια αλλαγής ή βελτίωσης της προσφερόμενης εκπαίδευσης.
 • Η ανάδειξη της έρευνας δράσης ως αναγκαίου συμπληρωματικού και αξιόπιστου εργαλείου εκπαιδευτικής αξιολόγησης και εκπαιδευτικών αλλαγών.
 • Η αποδοκιμασία της θεώρησης των εκπαιδευτικών ως απλών αποδεκτών ερευνητικής μαρτυρίας και η συνακόλουθη προσπάθεια για ενεργό ερευνητική ενασχόληση των εκπαιδευτικών, με στόχο τη δική τους συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη.
 • Η ουσιαστική αξιοποίηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων για παροχή ποιοτικών προγραμμάτων εξ αποστάσεως και η προσπάθεια εμβολιασμού και των συμβατικών προγραμμάτων με καινοτομικά στοιχεία.
 • Η διευρυμένη εμβέλεια του προγράμματος με την προσφορά τριών σημαντικών και αλληλοσυμπληρούμενων κατευθύνσεων σπουδών (εκπαιδευτική τεχνολογία, παιδαγωγική / διδακτική ηγεσία και γλώσσα και λογοτεχνία)
 • Ο σχεδόν υποχρεωτικός ερευνητικός προσανατολισμός για όλους τους μετεκπαιδευόμενους, ανεξάρτητα από κατεύθυνση σπουδών και επιλογές μαθημάτων.
 • Η εναρμόνισή του με διεθνείς προδιαγραφές και διακηρυγμένες πολιτικές ευρωπαϊκής και διεθνούς εμβέλειας.
 • Η δυνητική συμβολή του για ουσιαστικό ψηφιακό εγγραμματισμό και γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος εκπαιδευτικών και μαθητών.
 • Η προσπάθεια για συστηματική και σταδιακή αναβάθμιση και άμβλυνση των διδακτικών και ερευνητικών δυνατοτήτων των μελών ΔΕΠ και των μετεκπαιδευομένων τους

Τα δίδακτρα στο Πανεπιστήμιο Frederick υπολογίζονται ανάλογα με το φόρτο σε πιστωτικές μονάδες (ECTS) που ο φοιτητής έχει το κάθε εξάμηνο φοίτησης του. Λόγω της οικονομικής κρίσης που επηρεάζει αρκετές χώρες στην περιοχή αλλά και ευρύτερα, το Πανεπιστήμιο αποφάσισε να εφαρμόζει μειωμένα δίδακτρα ώστε να στηρίξει τη φοιτητική κοινότητα. Έτσι τα δίδακτρα για τους φοιτητές που θα εγγραφούν το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 είναι 60.00 ευρώ ανά πιστωτική μονάδα ECTS. Αυτό σημαίνει ότι τα συνολικά δίδακτρα για όλο το πρόγραμμα είναι 5,400 ευρώ.

Επιπλέον των διδάκτρων, ο φοιτητής πρέπει να καταβάλλει και χρεώσεις αίτησης και εγγραφής, όπως συνοψίζονται στο πιο κάτω πίνακα:

Δίδακτρα Χρέωση (Ευρώ) Σημειώσεις
Δίδακτρα φοίτησης(μειωμένα)  60.00 / ECTS Δίδακτρα για ολόκληρο το πρόγραμμα 5,400
Τέλος αίτησης 35 Χρεώνεται μόνο μια φορά με την αίτηση
Τέλος εγγραφής εξαμήνου 100 Χρέωση σε κάθε εξάμηνο που φοιτά ο φοιτητής

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την αυξανόμενη πολυπλοκότητα του λειτουργήματος του εκπαιδευτικού και την ανάγκη για κριτική και συνολική θεώρηση των εννοιών του αναλυτικού προγράμματος σε μακρο-επίπεδο ή/και, μικρο-επίπεδο, της διδασκαλίας και της αξιολόγησης και των αλληλεπιδράσεών τους. Βασική επιδίωξη αποτελεί και η αποτελεσματική ενσωμάτωση και αξιοποίηση της τεχνολογίας στα σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης για ;όλους τους εκπαιδευτικούς. Οι τρεις κατευθύνσεις του προγράμματος απευθύνονται σε μετεκπαιδευόμενους που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την εκπαιδευτική τεχνολογία, την παιδαγωγική/διδακτική ηγεσία και τη γλώσσα και λογοτεχνία. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς ‘όλων των βαθμίδων (δημοτικής, προδημοτικής, και μέσης εκπαίδευσης) δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, αλλά και σε άλλα άτομα που ασχολούνται με εκπαίδευση σε τράπεζες, μουσεία, ή άλλους οργανισμούς που επενδύουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση Λαμβάνοντας υπόψη ότι η γλώσσα διδασκαλίας είναι τα ελληνικά, το πρόγραμμα απευθύνεται και σε άτομα εκτός των γεωγραφικών ορίων της Κύπρου ή/και της Ελλάδας που κατέχουν την ελληνική γλώσσα. Οι προδιαγραφές αυτές υπόσχονται τη δημιουργία πλουραλιστικών διαδικτυακών κοινοτήτων μάθησης και ανταλλαγής εμπειριών και απόψεων, το οποίο διασφαλίζει μια μοναδική μαθησιακή εμπειρία.

 1. Τα κριτήρια και η διαδικασία εισδοχής στο πρόγραμμα καθορίζονται στους Γενικούς Περί Φοιτητών Κανονισμούς, αλλά και στον Κανονισμό Σπουδών Εξ Αποστάσεως του Πανεπιστημίου Frederick
 2. Ειδικότερες προϋποθέσεις
  • Κατοχή πτυχιακού τίτλου σπουδών (προαπαιτούμενου για διορισμό στο εκπαιδευτικό σύστημα).
  • Γνώση της Ελληνικής γλώσσας (Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ελληνομάθειας Επίπεδο Γ1).
  • Καλή γνώση της Αγγλικής ή άλλης επίσημης διεθνούς γλώσσας  (Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Επίπεδο Γ1).
  • Βασικός ψηφιακός εγγραμματισμός
  • Δυνατότητα πρόσβασης και αξιοποίησης δυνατοτήτων της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης
  • Η εκπαιδευτική πείρα θεωρείται πλεονέκτημα, άλλα όχι απαραίτητη

Αναγνώριση προηγούμενων σπουδών

Δεν συντρέχουν ειδικές διευθετήσεις για αναγνώριση προηγούμενων σπουδών για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες για αναγνώριση σπουδών που ισχύουν στο Πανεπιστήμιο Frederick.

 1. Οι υποψήφιοι φοιτητές υποβάλλουν μέσω της Ιστοσελίδας του προγράμματος την αίτηση τους και όλα τα συναφή δικαιολογητικά, υποδεικνύοντας και την κατεύθυνση σπουδών που τους ενδιαφέρει.
 2. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση είναι τα ακόλουθα
  • Πλήρες Βιογραφικό σημείωμα (CV).
  • Ηλεκτρονικά αντίγραφα τίτλων σπουδών και αναλυτικών βαθμολογιών
  • Σύντομο σημείωμα (2 περίπου σελίδες) για τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις επιδιώξεις του υποψήφιου, τις σχετικές επαγγελματικές εμπειρίες του και τεκμηριωμένη δικαιολόγηση του ενδιαφέροντος και των δυνατοτήτων ή της καταλληλότητας του για το πρόγραμμα, καθώς και τα επαγγελματικά ή/και ερευνητικά ενδιαφέροντα του.
  • Δύο συστατικές επιστολές από άτομα που γνωρίζουν τον υποψήφιο ακαδημαϊκά (σπουδές) ή επαγγελματικά.
  • Δικαιολογητικά γλωσσομάθειας (και ελληνομάθειας, όπου θεωρείται απαραίτητο) ή αποδεικτικά σχετικών εξετάσεων, διακρίσεων ή επιδόσεων σε άλλες δραστηριότητες.
 3. Στην περίπτωση που η Επιτροπή του Προγράμματος κρίνει ότι είναι αναγκαίο, οι υποψήφιοι καλούνται και σε προσωπική συνέντευξη εξ αποστάσεως.
 4. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για εισδοχή στο πρόγραμμα, η Επιτροπή του Προγράμματος θα αξιολογεί τους υποψήφιους φοιτητές στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως, επιδόσεις σπουδών, συστατικές επιστολές, ψηφιακός εγγραμματισμός, ερευνητικά ενδιαφέροντα, συνέντευξη, επαγγελματική εμπειρία, γνώση ελληνικής ή/και αγγλικής γλώσσας κ.ά.
 5. Οι αποφάσεις της Επιτροπής του Προγράμματος ανακοινώνονται με ηλεκτρονικές επιστολές ή άλλο τρόπο σε όλους τους υποψηφίους.

Οι φοιτητές ολοκληρώνουν το πρόγραμμα και αποκτούν Μάστερ στα Αναλυτικά Προγράμματα και τη Διδασκαλία (Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Παιδαγωγική/διδακτική Ηγεσία ή Γλώσσα και Λογοτεχνία) μετά την επιτυχή συμπλήρωση 90 ECTS όπως προκύπτει από τη δομή του προγράμματος και ανάλογα με την κατεύθυνση σπουδών και τις άλλες επιλογές του φοιτητή π.χ., εκπόνηση διατριβής Μάστερ ή όχι).

Η αποφοίτηση του φοιτητή προϋποθέτει ότι o συνολικός σταθμισμένος μέσος όρος της βαθμολογίας του φοιτητή είναι μεγαλύτερος από 5.00/ 10.00. Σε όσες περιπτώσεις o συνολικός o συνολικός σταθμισμένος μέσος όρος της βαθμολογίας του φοιτητή είναι μικρότερος από 5.00/ 10.00, ο φοιτητής υποχρεωτικά πρέπει να εγγραφεί και να ολοκληρώσει με επιτυχία επιπλέον ΘΕ ή να επαναλάβει τη φοίτησή σε του σε ορισμένες ΘΕ για βελτίωση του συνολικός σταθμισμένος μέσος όρος της βαθμολογίας του σταθμισμένου μέσου όρου της βαθμολογίας του.

Οι κάτοχοι του Μάστερ στα Αναλυτικά προγράμματα μπορούν να αποταθούν δια διδακτορικές σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής και σε συναφή γνωστικά αντικείμενα τόσο στο Πανεπιστήμιο Frederick, όσο και σε άλλα αναγνωρισμένα πανεπιστήμια της Κύπρου ή του εξωτερικού