Με ποια διαδικασία αναγνωρίζονται οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι του Πανεπιστημίου από τον ΔΟΑΤΑΠ;

Η αναγνώριση των μεταπτυχιακών τίτλων πραγματοποιείται με την υποβολή αίτησης και πληρώνοντας το σχετικό παράβολο.

2016-11-16T15:14:08+00:00