Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών του Μεταπτυχιακού Ειδικής Εκπαίδευσης ανέρχεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα (18 μήνες) η οποία δύναται να παραταθεί μέχρι τα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Ειδικής Εκπαίδευσης η ελάχιστη διάρκεια έχει προσαυξηθεί κατά ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο, λόγω της Πρακτικής Άσκησης.

Σε περίπτωση που οι φοιτητές αποτύχουν σε ένα μάθημα ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στον αναμενόμενο χρόνο, η διάρκεια των σπουδών μπορεί να παραταθεί.
Ο χρόνος επέκτασης θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Frederick, σχετικά με την αποφοίτηση των φοιτητών , ο οποίος ορίζει ότι η μέγιστη διάρκεια σπουδών 6 εξάμηνα και για μερική φοίτηση 12 εξάμηνα.