Αν ο τελικός βαθμός του μαθήματος κυμαίνεται από 4 ως 4,9 τότε ο φοιτητής έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να επαναλάβει την εξέταση χωρίς επιβάρυνση την επόμενη εξεταστική περίοδο.

Αν ο τελικός βαθμός είναι μικρότερος του 4 τότε ο φοιτητής επιλέγει υποχρεωτικά το συγκεκριμένο μάθημα το επόμενο εξάμηνο αναλαμβάνοντας και το σχετικό κόστος.