Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Επιστήμες της Επικοινωνίας

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Επιστήμες της Επικοινωνίας2016-11-21T12:13:55+00:00

Μεταπτυχιακό Εξ’ Αποστάσεως

Σχολή: Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Επιστήμες της Επικοινωνίας
Επίπεδο Τίτλου Μεταπτυχιακό
Τμήμα ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Τύπος Φοίτησης Μερική ή πλήρης
Γλώσσα Διδασκαλίας Ελληνική

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και ο τίτλος σπουδών αναγνωρίζεται από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί:

 • να κατανοούν κριτικά και με επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση τον τρόπο λειτουργίας και τις μεταβολές στον τρόπο λειτουργίας των παλαιών και νέων μέσων επικοινωνίας, αλλά και της δημοσιογραφίας γενικότερα,
 • να κατανοούν κριτικά το ρόλο της πληροφορίας και ειδικότερα των μέσων επικοινωνίας και της δημοσιογραφίας στη σύγχρονη κοινωνία και τους θεσμούς της. Ιδιαίτερα, να κατανοούν κριτικά το ρόλο των ΜΜΕ στη διαμόρφωση της εκπαίδευσης και τη ζωή εκπαιδευτικών και μαθητών, αλλά και σε περιόδους ποικίλων κρίσεων,
 • να αναπτύσσουν ικανότητες προσαρμογής στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον των μέσων επικοινωνίας, τόσο των παλαιών όσο και των νέων, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους αυτά παρεμβαίνουν και επηρεάζουν τη λειτουργία των κοινωνικών θεσμών, οργανισμών και υπηρεσιών,
 • να έχουν την ικανότητα να σχεδιάζουν και να εκτελούν τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνητικών δραστηριοτήτων στα αντικείμενα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών,
 • να γνωρίζουν τη μεθοδολογία και τις τεχνικές της εμπειρικής έρευνας και να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες για χειρισμό των τεχνολογικών μέσων και του λογισμικού που απαιτείται για την εκτέλεση των εμπειρικών ερευνητικών δραστηριοτήτων,
 • να είναι σε θέση να διαμορφώνουν και να προτείνουν στους αρμόδιους φορείς και οργανισμούς, ολοκληρωμένες και τεκμηριωμένες στρατηγικές, οι οποίες θα βελτιώνουν το ρόλο της πληροφορίας, των ΜΜΕ και των δημοσιογράφων στη λειτουργία των κοινωνικών θεσμών, οργανισμών, υπηρεσιών και του κράτους,
 • να έχουν τη γνώση και την ικανότητα να επιλύουν με αυτενέργεια και επιστημονικά θεμελιωμένο τρόπο, τις πιθανές δυσλειτουργίες που δημιουργεί ο πρωταγωνιστικός ρόλος των μέσων και της δημοσιογραφίας στους διάφορους τομείς της κοινωνικής ζωής. Σε αυτά περιλαμβάνονται αφενός ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης στα ΜΜΕ διάφορων κατηγοριών πληθυσμού και αφετέρου ο σχεδιασμός και η οργάνωση της κάλυψης κρίσεων από τα ΜΜΕ και της αντίστοιχης πληροφόρησης των επιμέρους ενδιαφερόμενων ακροατηρίων,
 • να αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες στην αντιμετώπιση των δημοσιογράφων και εν γένει των μέσων επικοινωνίας σε περιόδους και καταστάσεις κρίσεων που πιθανόν βιώνουν οργανισμοί, οργανώσεις και υπηρεσίες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα,
 • να αποκτήσουν γνώσεις και ικανότητες στην αντιμετώπιση των δημοσιογράφων και εν γένει των μέσων επικοινωνίας κατά την προβολή του έργου των εκπαιδευτικών μονάδων και υπηρεσιών, αλλά και άλλων φορέων παραγωγής και διακίνησης πληροφοριών, και τέλος
 • να γνωρίσουν τα κύρια τοπικά και διεθνή μέσα χρηματοδότησης έρευνας στα θέματα της πληροφορίας, των μέσων επικοινωνίας και της δημοσιογραφίας.

ΣΚΟΠΟΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με το γενικό τίτλο Μέσα Επικοινωνίας και Δημοσιογραφία στην Κοινωνία της Πληροφορίας, που εμπίπτει στο πεδίο των σπουδών Επικοινωνίας και Δημοσιογραφίας, αποσκοπεί στην προετοιμασία αποφοίτων υψηλού επιπέδου, για απασχόληση σε φορείς και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή και σε θέσεις διεθνούς εκπροσώπησης της χώρας, ιδιαίτερα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνών οργανισμών, καθώς και στην προετοιμασία τους για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου ή/και για ερευνητικές δραστηριότητες στο πεδίο της επικοινωνίας και γενικότερα του τομέα παραγωγής και διάδοσης πληροφοριών, σε ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Το Πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στο να εξοπλίσει τους αποφοίτους με σύγχρονη, εγκύκλια επιστημονική γνώση τόσο στην περιοχή της θεωρητικής όσο και στην περιοχή της εμπειρικής έρευνας σχετικά με την κοινωνία της πληροφορίας και ιδιαίτερα σχετικά με την αλληλεπίδραση μέσων επικοινωνίας και εκπαίδευσης, και με το ρόλο των μέσων και της δημοσιογραφίας σε περιόδους κρίσεων. Για το λόγο αυτό, ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται ώστε να εξοπλιστούν οι απόφοιτοι με γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται για τη διεξαγωγή ερευνητικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε κατόχους αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών πτυχίων που επιθυμούν αν εργαστούν ως δημοσιογράφοι σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, λειτουργοί και σύμβουλοι Επικοινωνίας σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, σε κόμματα και οργανώσεις, σε ραδιοτηλεοπτικούς και άλλους δημοσιογραφικούς οργανισμούς, σε πρεσβείες, στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, στα Πρακτορεία Ειδήσεων κλπ, ή ως σύμβουλοι σε αρμόδιους φορείς, όπως διάφορα Υπουργεία, τη Βουλή και την Αρχή Ραδιοτηλεόρασης, σε ερευνητικά κέντρα που ασχολούνται με θέματα Επικοινωνίας, Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας κ.ά.

ΜΜΕ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

The Program is based on the ECTS credit accumulation mode of study. Students can be awarded the Master in Communication Studies: Media and Journalism in the Information Society upon completion of 90 credits. These credits are allocated to general and specialization’s modules. The list of general and specialization’s modules is provided in the Program’s course structure.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 23
Υποχρεωτικά Μαθήματα 37
Διατριβή 30
ΣΥΝΟΛΟ 90

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 23 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ICC501 ΜΜΕ και Κοινωνία της Πληροφορίας 7 3
2 ICC502 Μεθοδολογία της Επικοινωνιακής Έρευνας 8 3
3 ICC503 Στρατηγική Επικοινωνία 8 3

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 37 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ICE520 Εικόνες της Εκπαίδευσης στα ΜΜΕ και Κοινή Γνώμη 7 3
2 ICE521 Μέσα Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση 8 3
3 ICE522 Μορφωτικό Κεφάλαιο και ΜΜΕ 7 3
4 ICE523 Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας 8 3
5 ICE524 Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Εκπαίδευση 7 3

Διατριβή

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ICC590 Μεταπτυχιακή Διατριβή 30 0

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΜΜΕ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΕΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

The Program is based on the ECTS credit accumulation mode of study. Students can be awarded the Master in Communication Studies: Media and Journalism in the Information Society upon completion of 90 credits. These credits are allocated to general and specialization’s modules. The list of general and specialization’s modules is provided in the Program’s course structure.

Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 23
Υποχρεωτικά Μαθήματα 37
Διατριβή 30
ΣΥΝΟΛΟ 90

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 23 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ICC501 ΜΜΕ και Κοινωνία της Πληροφορίας 7 3
2 ICC502 Μεθοδολογία της Επικοινωνιακής Έρευνας 8 3
3 ICC503 Στρατηγική Επικοινωνία 8 3

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 37 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ICJ520 Πόλεμος, Προπαγάνδα και ΜΜΕ 7 3
2 ICJ521 Συλλογή Ειδήσεων και Ερευνητική Δημοσιογραφία 7 3
3 ICJ522 Ανθρωπιστικές Κρίσεις, Διπλωματία των Διασήμων και Μέσα Επικοινωνίας 8 3
4 ICJ523 Οικονομικές Κρίσεις και ΜΜΕ 8 3
5 ICJ524 Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία σε Περίοδο Κρίσης 7 3

Διατριβή

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 30 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ICC590 Μεταπτυχιακή Διατριβή 30 0

ΜΜΕ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

The Course Information Package for this course is under review or has not yet been completed. For further information regarding this course please contact us.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

The Course Information Package for this course is under review or has not yet been completed. For further information regarding this course please contact us.

Διατριβή

The Course Information Package for this course is under review or has not yet been completed. For further information regarding this course please contact us.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΜΜΕ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΕΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

The Course Information Package for this course is under review or has not yet been completed. For further information regarding this course please contact us.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

The Course Information Package for this course is under review or has not yet been completed. For further information regarding this course please contact us.

Διατριβή

The Course Information Package for this course is under review or has not yet been completed. For further information regarding this course please contact us.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

  1. Πως θα βρω σπίτι στην Κύπρο;

Επικοινωνώντας με το γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου θα έχετε όσες πληροφορίες χρειάζεστε προκειμένου να επιλέξετε το σπίτι που σας αντιπροσωπεύει. Το γραφείο θα σας στείλει τη λίστα με τα διαθέσιμα διαμερίσματα που ενοικιάζονται περιμετρικά του Πανεπιστημίου και θα είστε πλέον σε θέση να επιλέξετε σπίτι πριν ακόμη μεταβείτε στην Κύπρο.

  1. Ποιο είναι το κόστος διαμονής και διατροφής;

Τα ενοίκια κυμαίνονται γύρω στα 300 με 350 ευρώ. Η διατροφή είναι αντίστοιχη με το κόστος διατροφής στην Ελλάδα. Κατά μέσο όρο ένας φοιτητής θα χρειαστεί μηνιαίως από 600- 800 ευρώ, ανάλογα με το επίπεδο ζωής που επιθυμεί κάθε φοιτητής.

  1. Πού μπορώ να απευθύνομαι κατά τη διάρκεια των σπουδών μου;

Στο Πανεπιστήμιο Frederick λειτουργεί η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. Σκοπός της Υπηρεσίας είναι η συμβολή στην ανάπτυξη ενός ακαδημαϊκού περιβάλλοντος όπου προάγεται η εποικοδομητική μάθηση, η ακαδημαϊκή επιτυχία και η κοινωνικοποίηση των φοιτητών του Πανεπιστημίου.

Για κάθε φοιτητή ορίζεται Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ο οποίος τον καθοδηγεί κατά τη διάρκεια των σπουδών του.

Το Πανεπιστήμιο Frederick, στην προσπάθειά του να βοηθήσει τους φοιτητές να πετύχουν αυτό που επιδιώκουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, αποφάσισε να εισαγάγει στις δομές του το θεσμό του Συνηγόρου του Φοιτητή. Ο Συνήγορος επιδιώκει συνεχώς επιβεβαίωση για δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.

  1. Οικονομική ενίσχυση φοιτητών

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού έχει καθιερώσει κυβερνητικά μέτρα στήριξης τα οποία προσφέρονται σχεδόν κάθε χρόνο, μετά από σχετική αίτηση.

Η ενίσχυση αφορά στην επιδότηση ενοικίου, διατροφής, αγοράς πανεπιστημιακών βιβλίων και γραφικής ύλης και αγοράς ή αναβάθμισης  Η/Υ. Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει το προσφερόμενο κονδύλι, τότε οι φοιτητές λαμβάνουν μέρος της επιδότησης.