Μεταπτυχιακό στην Ειδική Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακό στην Ειδική Εκπαίδευση2016-11-16T16:52:32+00:00

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ειδική Εκπαίδευση (M.A. in Special Education) προσφέρεται από τη Σχολή Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick. Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (Κ.Υ.Σ.Α.Τ.Σ.). Έχει επίσης αναγνωριστεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμο με τα αντίστοιχα των Ελληνικών Α.Ε.Ι.

Το πρόγραμμα έχει ελάχιστη διάρκεια φοίτησης 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων (full time φοίτηση) και μέγιστη τα έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα (part time φοίτηση). Προσφέρεται και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως μάθησης (distance learning). Από το Μάρτιο 2016 με απόφαση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. προστέθηκε η Εποπτευόμενη Πρακτική Άσκηση μετά το τελευταίο (3ο) ακαδημαϊκό εξάμηνο σπουδών. Το πρόγραμμα διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα. Για την περάτωσή του ο φοιτητής ολοκληρώνει 9 μαθήματα (7 υποχρεωτικά και 2 επιλογής) και την Πρακτική και λαμβάνει 90 ECTS από τα μαθήματα και 20 ECTS από την Πρακτική.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκπαίδευση και υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά και τα ειδικά σχολεία. Επίσης στοχεύει στην παροχή γνώσεων, στην ευαισθητοποίηση, και στην εκπαίδευση πτυχιούχων Παιδαγωγικών και άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων σε θέματα Ειδικής Ενταξιακής Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα αυτό θα παρέχει επιστημονική ενημέρωση όσον αφορά τον εντοπισμό, την αξιολόγηση αλλά και την αντιμετώπιση παιδιών με ειδικές ανάγκες μέσα στο γενικό σχολείο (γενική τάξη, ειδική μονάδα, ή εξατομικευμένη ειδική εκπαίδευση) αλλά και σε άλλους χώρους παροχής ειδικής εκπαίδευσης. Το παρόν Πρόγραμμα θα δώσει επίσης την ευκαιρία για την διεξαγωγή ερευνητικών έργων σε ένα τομέα στον οποίο δεν έχουν διεξαχθεί πολλές έρευνες μέχρι σήμερα, τουλάχιστον στον Κυπριακό χώρο.

Κάθε μαθητής έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με την ψυχοσωματική του ανάπτυξη, την γνωστική και γλωσσική του ικανότητα, την κοινωνικοποίηση και τη συναισθηματική του ανάπτυξη, στις περισσότερες περιπτώσεις οι διαφορές μεταξύ των παιδιών δεν είναι τόσο μεγάλες που θα χρειαζόταν διαφορετική προσέγγιση, σε άλλες όμως περιπτώσεις παιδιά παρουσιάζουν τέτοιες διαφορές με τα υπόλοιπα παιδιά της ίδια χρονολογικής ηλικίας που χρειάζεται ειδική εκπαιδευτική βοήθεια για να μπορέσει το παιδί να πάρει τα μέγιστα από την εκπαίδευση. Το πρόγραμμα στοχεύει στο να προετοιμάσει τον εκπαιδευτικό να εκπαιδεύσει, παιδαγωγήσει, στηρίξει, και γενικά να ενσωματώσει το παιδί στο σχολείο με συνέπεια και την καλύτερη ενσωμάτωση του στην κοινωνία. Τα μαθήματα του προγράμματος συμπεριλαμβάνουν θεωρητικά μαθήματα που ασχολούνται με γενικά, ειδικά και σύγχρονα θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης αλλά και πιο πρακτικά μαθήματα που αφορούν στην διδακτική μεθοδολογία και στις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται στην ειδική εκπαίδευση και την αντιρατσιστική αγωγή. Επίσης, μεταξύ άλλων, παρουσιάζεται η αναπτυξιακή πορεία σε όλους τους τομείς ανάπτυξης και οι πιθανές αποκλίσεις που μπορεί να υπάρξουν, αλλά και η συμπτωματολογία ποικίλων ειδικών αναγκών και ο τρόπος αξιολόγησης στην ειδική εκπαίδευση.

Ο στόχος συνολικά είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν ένα ευρύ και σταθερό επιστημονικό και παιδαγωγικό υπόβαθρο σε σχέση με την ενσωμάτωση συγκεκριμένων ομάδων μαθητών στις εκπαιδευτικές διαδικασίες αλλά και στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής του εξέλιξης.

ΣΚΟΠΟΣ – ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με την επιτυχή συμπλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές και φοιτήτριες αναμένεται να γνωρίζουν και να βλέπουν με κριτικό πνεύμα το σύνολο των θεμάτων που αφορούν την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα αναμένεται:

 • να γνωρίζουν θέματα που αφορούν: τον εννοιολογικό προσδιορισμό της ενιαίας και ενταξιακής εκπαίδευσης, διαφορετικά μοντέλα προσέγγισης της αναπηρίας, την ιστορική και θεσμική εξέλιξη της ειδικής αγωγής και του αιτήματος για ενταξιακή εκπαίδευση, καθώς και ζητήματα που αφορούν την εκπαιδευτική πράξη, όπως οι δομές και λειτουργίες του ειδικού και ενταξιακού σχολείου και η διαφοροποιημένη προσέγγιση στη διδασκαλία.
 • να κατανοούν και να ενσωματώνουν βασικές έννοιες της ΠΕ και εναλλακτικά μοντέλα στη διαχείριση δύσκολων περιπτώσεων/μαθητών με Ειδικές εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ).
 • να κατανοούν θεωρητικά τα μοντέλα αλλά και να κάνουν κριτική ανάλυση των διαφόρων μεθόδων και ψυχοπαιδαγωγικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της τάξης για την προαγωγή της ένταξης των μαθητών με ιδιαίτερες δυσκολίες.
 • να έχουν μία διαφορετική αντίληψη για το σχολικό πλαίσιο, και να μπορούν να συνεργάζονται με άλλους ειδικούς και γονείς σε μία πάντοτε ενταξιακή υποστηρικτική προοπτική των μαθητών με ΕΕΑ.
 • να κατανοούν τις βασικές αρχές οι οποίες διέπουν την ανάπτυξη του ατόμου στους βασικούς τομείς κατά τη διάρκεια της βρεφικής, νηπιακής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας και να γνωρίσουν την τυπική πορεία της ανάπτυξης σε αυτούς τους τομείς. Επίσης, να κατανοούν την αλληλεπίδραση μεταξύ γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης.
 • να γνωρίζουν τις πιθανές αποκλίσεις από την τυπική πορεία της ανάπτυξης, με ειδικότερους στόχους την εξοικείωσή τους με βασικά θέματα της ψυχοπαθολογίας του παιδιού και του εφήβου, την ευαισθητοποίησή τους ως προς τους ειδικούς τρόπους προσέγγισης που απαιτούνται στις περιπτώσεις των παιδιών και των εφήβων με αναπτυξιακά προβλήματα και την επαφή τους με τις βασικές θεραπευτικές μεθόδους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.
 • να κατανοούν και να διενεργούν με ευαισθησία και επιτυχία μεθόδους αξιολόγησης, με σκοπό την αναγνώριση των ειδικών αναγκών και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών, μέσα σε ένα περιβάλλον ένταξης όλων των παιδιών.
 • να γνωρίζουν ποικίλες μορφές ειδικών αναγκών, τους αιτιολογικούς παράγοντες, τα διαγνωστικά κριτήρια και τα χαρακτηριστικά των πιο συχνών διαταραχών/δυσκολιών/αναπηριών.
 • να κατανοούν βασικές μεθόδους σχεδιασμού, διεξαγωγής και κριτικής ανάλυσης της έρευνας και ειδικότερα της εκπαιδευτικής έρευνας σε θέματα Ειδικής και Ενιαίας Εκπαίδευσης.
 • να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν είτε ποιοτική είτε ποσοτική έρευνα

Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδικής Εκπαίδευσης μπορούν να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί και ως ειδικοί εκπαιδευτικοί σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Δημοτικής και Προ-δημοτικής εκπαίδευσης και έχουν δικαίωμα ταυτόχρονης εγγραφής στον κατάλογο διοριστέων σε θέση δασκάλου, νηπιαγωγού ή Ειδικού Εκπαιδευτικού. Αποκτώντας το Μεταπτυχιακό Ειδικής Εκπαίδευσης μπορούν να ενισχύσουν την πιθανότητα εργοδότησής  τους γενικά στη δημόσια υπηρεσία και να δουλέψουν ως ειδικοί εκπαιδευτικοί σε σχολεία του ιδιωτικού τομέα, σε ιδιωτικά φροντιστήρια, σε ειδικά σχολεία και κέντρα ημέρας αλλά και ως ιδιώτες ειδικοί εκπαιδευτικοί.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Μεταπτυχιακό Ειδικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Frederick απευθύνεται σε:

 • Εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής κάθε είδους και βαθμίδας  που θέλουν να εγγραφούν στις λίστες ειδικής αγωγής
 • Πτυχιούχους Ειδικής Αγωγής ελληνικών Πανεπιστημίων και αντίστοιχων αναγνωρισμένων αλλοδαπής
 • Ψυχολόγους
 • Κοινωνικούς λειτουργούς
 • Πτυχιούχους Νοσηλευτικής
 • Εργοθεραπευτές
 • Νηπιαγωγούς
 • Φυσικοθεραπευτές
 • Λογοθεραπευτές
 • Πτυχιούχους Γυμναστικής Ακαδημίας
 • Πτυχιούχους Μουσικών Σπουδών
 • Πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ 4-ετούς φοίτησης με αναγνωρισμένο Πτυχίο από Ελληνικό Πανεπιστήμιο ή ισότιμο Αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κατηγορίες  Μαθημάτων

α. Υποχρεωτικά Μαθήματα  

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 70 ECTS από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Κωδικός Μαθήματος Όνομα ECTS
DLSPE501 Σύγχρονες Τάσεις στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση: Θεωρία και Έρευνα 10
DLSPE502 Μέθοδοι και στρατηγικές διδασκαλίας στην ειδική και ενιαία εκπαίδευση 10
DLSPE503 Μεθοδολογία της Έρευνας 10
DLSPE504 Ετερότητα και Αντιρατσιστική Αγωγή 10
DLSPE505 Εξελικτική Ψυχολογία: Τυπική Ανάπτυξη και αποκλίσεις 10
DLSPE506 Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες: Κλινική Εικόνα
DLSSP507 Αξιολόγηση στην Ειδική Εκπαίδευση 10

 

β. Μαθήματα Επιλογής

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 20 ECTS από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

Κωδικός Μαθήματος Όνομα ECTS
DLSPE508 Μουσική στην Ειδική Εκπαίδευση 10
DLSPE509 Η Τέχνη ως θεραπευτικό μέσο στην ειδική εκπαίδευση 10
DLSPE510 Παιδί με ειδικές ανάγκες, Ενήλικας με ειδικές ανάγκες: Από το σχολείο στην κοινωνία 10
DLSPE511 *Μεταπτυχιακή Διατριβή 20

*Κατά τη διάρκεια του 3ου εξαμήνου ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει 1 υποχρεωτικό μάθημα και 2 μαθήματα επιλογής ή 1 υποχρεωτικό μάθημα και τη Μεταπτυχιακή Διατριβή.

 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Υποχρεωτικά μαθήματα

DLSPE501 Σύγχρονες τάσεις στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση: Θεωρία και Έρευνα

Ο ταχύτατος μετασχηματισμός της σύγχρονης κοινωνικοπολιτικής πραγματικότητας, οι ραγδαίες εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία και οι επιδράσεις της παγκοσμιοποίησης σε μία εκτεταμένη σειρά κυβερνητικών επιλογών διαμορφώνουν διαρκώς νέα δεδομένα στο χώρο των κοινωνικών και εκπαιδευτικών συστημάτων. Συγχρόνως, στο κοινωνικό πεδίο, οι συνθήκες προσδιορίζονται, αφενός, από τον πολλαπλασιασμό των ετεροτήτων και την όξυνση της ανισότητας και, αφετέρου, από την έντονη κυριαρχία των νόμων της ελεύθερης αγοράς και του αυξημένου διεθνούς ανταγωνισμού καθώς και από τον σταδιακό μετασχηματισμό της κοινωνικής πολιτικής σε ένα νεοφιλελεύθερο σχέδιο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι τρόποι με τους οποίους γίνονται κατανοητοί οι σκοποί της εκπαίδευσης και η σχέση αυτών με ζητήματα διασφάλισης ισότητας και απονομής κοινωνικής δικαιοσύνης αποτελούν αντικείμενα μίας έντονης και διαρκούς πολιτικής πάλης και διαπραγμάτευσης. Αποτελούν, επίσης, πεδία ρευστά και ασαφή, μέσα στα οποία ενέχονται συχνά ανταγωνιστικές αξίες, ερμηνείες και διαδικασίες.

Παρά τη διαπίστωση αυτή, σε θεσμικό επίπεδο, τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς, τις τελευταίας δεκαετίες η επίσημη εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική διακηρύσσει σχεδόν ομόφωνα το δικαίωμα για ένταξη όλων ανεξαιρέτως των μαθητών συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με αναπηρίες στην εκπαίδευση. Προς την κατεύθυνση, μάλιστα, της προώθησης μίας εκπαίδευσης με προσανατολισμό προς την ενιαία εκπαίδευση, πλήθος θεσμικών δεσμεύσεων έχει διενεργηθεί στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών και αλλεπάλληλες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις έχουν λάβει χώρα, οι οποίες αποσκοπούν: α) στην άρση μιας σειράς διαχωριστικών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων πρακτικών που επί σειρά δεκαετιών ήκμασαν στο χώρο της ειδικής αγωγής και β) στην παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές.

Ως απόρροια αυτού του ενδιαφέροντος, συν τω χρόνω, μία σειρά ζητημάτων που άπτονται, αφενός, του εννοιολογικού προσδιορισμού, των προϋποθέσεων και της φύσης του ενταξιακού εγχειρήματος και, αφετέρου, του τρόπου βέλτιστης υλοποίησής του, έχουν απασχολήσει πληθώρα θεωρητικών και επαγγελματιών στο χώρο της εκπαίδευσης. Παράλληλα, μία σειρά εκπαιδευτικών προσεγγίσεων έχουν κατά καιρούς προταθεί οι οποίες αποπειράθηκαν να εφαρμόσουν στην εκπαιδευτική πράξη το αίτημα της ανταπόκρισης στη μαθητική ετερογένεια.

Στο πλαίσιο αυτών των αξόνων προβληματισμού αναπτύσσεται η ευρύτερη θεματική του συγκεκριμένου μαθήματος. Ειδικότερα, αντικείμενο του συγκεκριμένου μαθήματος αποτελεί: α) η παρουσίαση και κριτική θεώρηση ζητημάτων που άπτονται της ειδικής και ενιαίας εκπαίδευσης και η ανάδειξη μίας σειράς συναφών εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτικών παραμέτρων, β) η διερεύνηση των διαφορετικών συνεπειών που είχε στην εκπαιδευτική πράξη η υιοθέτηση των εκάστοτε εκπαιδευτικών επιλογών σε σχέση με την ειδική και ενιαία εκπαίδευση και γ) η εξέταση πιθανών τρόπων μετακίνησης προς μία ενταξιακή πολιτική και πρακτική.

Για να προσεγγισθεί πολυεπίπεδα ο παραπάνω στόχος, το μάθημα με τίτλο: «Σύγχρονες τάσεις στην ειδική και ενιαία εκπαίδευση» περιλαμβάνει: i) θέματα που αφορούν: τον εννοιολογικό προσδιορισμό της ενιαίας και ενταξιακής εκπαίδευσης, διαφορετικά μοντέλα προσέγγισης της αναπηρίας, την ιστορική και θεσμική εξέλιξη της ειδικής αγωγής και του αιτήματος για ενταξιακή εκπαίδευση, καθώς και ii) ζητήματα που αφορούν την εκπαιδευτική πράξη, όπως οι δομές και λειτουργίες του ειδικού και ενταξιακού σχολείου και η διαφοροποιημένη προσέγγιση στη διδασκαλία.

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στους γενικούς στόχους του μαθήματος συγκαταλέγονται, αφενός, η ανάλυση του θεωρητικού πλαισίου της ειδικής και ενιαίας εκπαίδευσης και, αφετέρου, η σύνδεση της σχετικής προβληματικής με την εκπαιδευτική πράξη. Ως ειδικότεροι στόχοι του μαθήματος ορίζονται οι κάτωθι:

α) Η εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα που αφορούν τον εννοιολογικό προσδιορισμό της ειδικής και ενιαίας εκπαίδευσης καθώς και τους στόχους και το αντικείμενο των εν λόγω πεδίων,

β) η διενέργεια ιστορικής αναδρομής στο χώρο, αφενός, της ειδικής αγωγής και, αφετέρου, της ενταξιακής εκπαίδευσης

γ) η εξέταση επιμέρους ζητημάτων που αφορούν τις θεσμικές, παιδαγωγικές και πολιτικές διαστάσεις του ενταξιακού αιτήματος

δ) η παρουσίαση θεμάτων που άπτονται της εκπαιδευτικής πρακτικής και αφορούν, μεταξύ άλλων, τη δομή και τη λειτουργία του ειδικού και γενικού σχολείου, τα αναλυτικά προγράμματα και το ρόλο της διαφοροποιμένης διδασκαλίας στην προώθηση της ενταξιακής οπτικής.

DLSPE502 Μέθοδοι και στρατηγικές διδασκαλίας στην ειδική και ενιαία εκπαίδευση

Η Ενταξιακή Φιλοσοφία (ΕΦ), όπως αναπτύχτηκε, από διάφορους θεωρητικούς στις αγγλοσαξονικές, κυρίως, χώρες, ως παιδαγωγική προσέγγιση και εκπαιδευτική πράξη, έχει έναν έντονο πολιτικό χαρακτήρα. Οι κύριοι εκπρόσωποι αυτού του ρεύματος δεν θεωρούν ότι η ενταξιακή προσέγγιση συνιστά μια τεχνοκρατική εξειδικευμένη παιδαγωγική που απλά φροντίζει και υποστηρίζει τα παιδιά που έχουν κάποιες «μειονεξίες». Η Παιδαγωγική της Ένταξης (ΠΕ) επιδιώκει ένα σχολείο ανοικτό, δημοκρατικό που δεν κατηγοριοποιεί, δεν διαχωρίζει το μαθητικό πληθυσμό με βάση ψυχιατρικά ή ακαδημαϊκά κριτήρια (επιδόσεων) και προάγει ένα νέο σύνολο αξιών και τρόπων λειτουργίας, βασισμένων, κυρίως, στην ανθρωπιστική παιδαγωγική παράδοση. Ένας λόγος/αφήγημα που έχει έναν έντονο ριζοσπαστικό χαρακτήρα με την έννοια της προσπάθειας αναδόμησης βασικών θεσμικών και οργανωτικών δομών του σημερινού εκπαιδευτικού και σχολικού συστήματος. Αλλαγών σε επίπεδο φιλοσοφίας, στόχων, οργάνωσης, δομής, υπηρεσιών, παροχών, αναλυτικού προγράμματος και κυρίως αποδοχής της διαφορετικότητας στο πλαίσιο μίας θεσμοθετημένης εκπαιδευτικής πολιτικής και νέων σχολικών συστημάτων. Υποστηρίζει, αναπόφευκτα, την κατάργηση κάθε είδους ειδικών υπηρεσιών και σχολικών συστημάτων/μονάδων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, ως μέρος ταξινομητικών κατηγοριών, με βάση, αποκλειστικά, κάποιο διαγνωστικό κριτήριο. Πολλές κριτικές, βεβαίως, έχουν εστιάσει στο φαινομενικά ουτοπικό χαρακτήρα του ενταξιακού προτάγματος και στην έλλειψη εμπειρικών δεδομένων για την αποδοτικότητα της πλήρους ένταξης μαθητών με σοβαρές δυσλειτουργίες στο «κλασσικό» σχολείο. Οι κριτικές, επίσης, αφορούν και την προσπάθεια κατάργησης κάθε εξειδικευμένης εξωτερικής δομής υποστήριξης των μαθητών με ιδιαίτερες δυσκολίες, όπως και την παραδοχή ότι ένα ενταξιακό εκπαιδευτικό πλαίσιο μπορεί να απαντήσει επαρκώς σε κάθε πρόβλημα του μαθητή. Νέα εναλλακτικά μοντέλα ένταξης έρχονται αν απαντήσουν στις παραδοσιακές ενταξιακές προσεγγίσεις που είχαν τον έντονο αυτό ριζοσπαστικό χαρακτήρα, τα οποία βασίζονται περισσότερο στην εμπειρική έρευνα παρά στη θεωρητική επεξεργασία. Τα νέα αυτά Ολιστικά μοντέλα Ψυχοκοινωνικής και Μαθησιακής υποστήριξης μπορούν να συνδυάσουν κάποιες από τις βασικές αρχές της ΦΕ με πρακτικές εφαρμογές που προάγουν την ανάδειξη της διαφορετικότητας, κυρίως, όμως, υποστηρίζουν τα παιδιά με δυσκολίες, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν τις δικές τους δυνατότητες, ικανότητες και δεξιότητες προσαρμογής.

Το συγκεκριμένο μάθημα επικεντρώνεται στην παρουσίαση των βασικών αρχών της Ενταξιακής Φιλοσοφίας (ΕΦ) και Παιδαγωγικής της Ένταξης (ΠΕ), με παράλληλη παρουσίαση και συζήτηση των κριτικών προσεγγίσεων, αλλά και την παρουσίαση Συνθετικών Μοντέλων Υποστήριξης Μαθητών που βασίζονται σε ένα μεγάλο βαθμό στην Φιλοσοφία της Ενταξιακής Εκπαίδευσης, αλλά και στα δεδομένα των σύγχρονων ερευνών. Σκοπός του Μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τους βασικούς προβληματισμούς και αρχές της ΠΕ, η οποία μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην ανανέωση των πρακτικών. Η συγκεκριμένη ενότητα έχει ουσιαστικά ένα διπλό στόχο: την ανάδειξη των σύγχρονων θεωρητικών προβληματισμών και κατευθύνσεων προς μία ουσιαστική Ενταξιακή Ψυχοπαιδαγωγική που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των παιδιών και θα αναπτύσσει πρακτικές υποστήριξης με στόχο την ανάπτυξη των ψυχοκοινωνικών και μαθησιακών τους δεξιοτήτων των παιδιών αυτών, αλλά και την παρουσίαση συγκεκριμένων τεχνικών που μπορούν να εφαρμοστούν σε πρακτικό επίπεδο για την αντιμετώπιση διαφόρων ομάδων μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες/Δυσκολίες στο πλαίσιο του κανονικού σχολείου, αλλά και εκτός τάξης και σχολείου. Το μάθημα αποτελείται από 7 θεματικές ενότητες. Οι πρώτες 3 θεματικές ενότητες επικεντρώνονται στη μελέτη εννοιών και θεωρητικών μοντέλων σχετικών με την ενταξιακή και εκπαίδευση και τις αντίστοιχες πρακτικές. Οι υπόλοιπες 4 θεματικές ενότητες επικεντρώνονται στην εκμάθηση ποικίλλων τεχνικών και πρακτικών για μία σειρά ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών/δυσκολιών (πρακτικές για παιδιά/μαθητές με κοινωνικό, συναισθηματικές, συμπεριφορικές και μαθησιακές δυσκολίες, μαθητές με αναπτυξιακές διαταραχές) που συνιστούν και το μεγαλύτερο πληθυσμό στα σημερινά σχολεία.

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει σκοπό να αναπτύξει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες των φοιτητών έτσι ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να ενσωματώσουν βασικές έννοιες της ΠΕ και εναλλακτικά μοντέλα στη διαχείριση δύσκολων περιπτώσεων/μαθητών με Ειδικές εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ). Ο διπλός σκοπός της διδακτικής ενότητας έγκειται στο να ενισχύει τις κριτικές δεξιότητες των φοιτητών σε σχέση με την παραδοσιακή Παιδαγωγική και Ειδική αγωγή εισάγοντας νέες έννοιες και πρακτικές και να βοηθήσει τους φοιτητές να ενσωματώσουν αυτές τις πρακτικές στη ψυχοπαιδαγωγική πράξη, ως εναλλακτικά εκπαιδευτικά εργαλεία για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών πλαισίων που είναι υποστηρικτικά και δεκτικά για τους μαθητές με δυσκολίες και τους γονείς του. Οι φοιτητές καλούνται να κατανοήσουν θεωρητικά τα μοντέλα αλλά και να κάνουν κριτική ανάλυση των διαφόρων μεθόδων και ψυχοπαιδαγωγικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της τάξης για την προαγωγή της ένταξης των μαθητών με ιδιαίτερες δυσκολίες. Οι φοιτητές, επομένως, μέσα από τα μαθήματα καλούνται να αναπτύξουν μία διαφορετική αντίληψη για το σχολικό πλαίσιο, να μάθουν να συνεργάζονται με άλλους ειδικούς και γονείς σε μία πάντοτε ενταξιακή υποστηρικτική προοπτική των μαθητών με ΕΕΑ Ο στόχος συνολικά είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν ένα ευρύ και σταθερό επιστημονικό και παιδαγωγικό υπόβαθρο σε σχέση με την ενσωμάτωση συγκεκριμένων ομάδων μαθητών στις εκπαιδευτικές διαδικασίες αλλά και στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής του εξέλιξης.

DLSPE503 Μεθοδολογία της Έρευνας

Σε κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται να καταστούν ικανοί να μελετούν με κριτικό πνεύμα επιστημονικές έρευνες στο γνωστικό αντικείμενο της Ειδικής Εκπαίδευσης. Εξ ορισμού ένας επιστήμονας με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών πρέπει να είναι σε θέση να σχεδιάζει ένα ερευνητικό σχέδιο και να το υλοποιεί ακολουθώντας τις σύγχρονες μεθόδους συλλογής και ανάλυσης δεδομένων. Είναι σημαντικό να αντιληφθούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ότι οι μέθοδοι που μαθαίνουν σήμερα βρίσκονται σε μία δυναμική διαδικασία εξέλιξης και προσαρμογής στις δυνατότητες που κυρίως προσφέρει η τεχνολογία. Για παράδειγμα σήμερα έχουν αναπτυχθεί διάφοροι τρόποι συλλογής δεδομένων που δεν υπήρχαν στο παρελθόν και σίγουρα στο μέλλον θα υπάρχουν κάποιοι άλλοι που δεν μπορούμε να προβλέψουμε σήμερα. Ως εκ τούτου θα πρέπει να αναπτύξει μηχανισμούς αυτό-μόρφωσης στο συγκεκριμένο θέμα και υιοθέτησης μέσω κριτικής αντίληψης προσεγγίσεων που θα παρουσιάζονται στην επιστημονική κοινότητα. Ιδιαίτερα σημαντική είναι επίσης η ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής αξιολόγησης ψυχομετρικών εργαλείων που προσφέρονται για τη μέτρηση ικανοτήτων των ατόμων.

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής είτε επιλέξει να αναπτύξει διατριβή επιπέδου μάστερ είτε όχι πρέπει να καταστεί ικανός να παρακολουθεί επιστημονικά συνέδρια στο αντικείμενο σπουδών του, αλλά κυρίως να οργανώνει την επιστημονική δουλειά του με τρόπο που να μπορεί να παρουσιαστεί σε επιστημονικά συνέδρια.

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα έχει ως κύριο σκοπό την κατανόηση από μέρους των μεταπτυχιακών φοιτητών του προγράμματος βασικών μεθόδων σχεδιασμού, διεξαγωγής και κριτικής ανάλυσης της έρευνας και ειδικότερα της εκπαιδευτικής έρευνας σε θέματα Ειδικής και Ενιαίας Εκπαίδευσης. Αναμένεται ότι οι φοιτητές θα μπορούν, μετά το τέλος του μαθήματος, να μελετούν κριτικά έρευνες ως προς τη μεθοδολογία που έχει ακολουθηθεί, θα θέτουν ερευνητικά ερωτήματα, θα δομούν τα στοιχεία της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, θα σχεδιάζουν έρευνα επιλέγοντας την κατάλληλη μεθοδολογία, θα συλλέγουν δεδομένα επιλέγοντας το κατάλληλο εργαλείο, θα αναλύουν τα δεδομένα που θα έχουν συλλέξει και θα καταγράφουν με επιστημονικά ενδεδειγμένο τρόπο τα συμπεράσματά τους και γενικότερα μία επιστημονική έρευνα. Θα πρέπει μετά το τέλος του μαθήματος να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν είτε ποιοτική είτε ποσοτική έρευνα. Ειδικότερα όσον αφορά στην ποσοτική έρευνα θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλύουν τα δεδομένα τους χρησιμοποιώντας ένα στατιστικό πακέτο ανάλυσης δεδομένων (π.χ. SPSS) και να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης εφόσον θα είναι γνώστες δεικτών στατιστικής ανάλυσης.

DLSPE504 Ετερότητα και Αντιρατσιστική Αγωγή

Oι αλλαγές στη σύγχρονη κοινωνία είναι μια πρόκληση για να αναθεώρηση της κοινωνικής δράσης και τον επαναπροσδιορισμό της. Η ετερότητα με τις διάφορες μορφές της , η φυλετική, η εθνικοπολιτισμική, η θρησκευτική, η γλωσσική, η εκπαιδευτική, του φύλου, της νοημοσύνης και της φυσικής κατάστασης είναι παρούσα σε όλες της εκφάνσεις της κοινωνικής αλλά και της σχολικής ζωής. Κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτως χρώματος , φυλής, πεποιθήσεων και ιδιαιτεροτήτων για ίση μεταχείριση σε μια κοινωνία μακράν των αρνητικών στερεοτύπων και στάσεων. Η έννοια της αντιρατσιστικής και διαπολιτισμικής αγωγής σηματοδοτεί μια νέα ηθική αντίληψη που υπόσχεται τρόπους και τρόπους διαχείρισης όλων των ευπαθών ομάδων ενώ παράλληλα διανοίγει ένα πλατύ πεδίο έρευνας και δίνει ευκαιρίες για διεπιστημονικές θεωρίες και συζητήσεις. Η αντιρατσιστική και διαπολιτισμική αγωγή αποτελεί ένα πεδίο γόνιμο και προκλητικό, μια διαδικασία πολύπλοκη και σύνθετη προς τη διαμόρφωση ενός «αλφαβήτου» επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων με σεβασμό προς τον «άλλο», τον «διαφορετικό» , με κατανόηση και αλληλοσεβασμό των ιδιαιτεροτήτων. Το συγκεκριμένο μάθημα εισάγει τους φοιτητές/τριες στην έννοια της αντιρατσιστικής αλλά και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Χάρτη Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων διεθνών οργανισμών αναλύοντας τύπους διαχείρισης κατά περίπτωση διαφορετικότητας.

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι στόχοι που έχουν τεθεί για το μάθημα αυτό είναι οι ακόλουθοι:

 • Η εξοικείωση με τις έννοιες: ετερότητα, στερεότυπο, στάση, ρατσισμός, ευπαθείς ομάδες, τύποι διαπολιτισμικής διαχείρισης.
 • Η ευαισθητοποίηση σε θέματα σεβασμού και αναγνώρισης της διαφορετικότητας, σύμφωνα με τις αρχές της πολυπολιτισμικής συμβίωσης.
 • Η διαμόρφωση της κριτικής σκέψης.
 • Η ενίσχυση του νέου ρόλου του εκπαιδευτικού ως διαπολιτισμικού μεσολαβητή και διαχειριστή των νέων αναγκών στο περιβάλλον του σχολείου και όχι μόνον.

DLSPE505 Εξελικτική Ψυχολογία: Τυπική ανάπτυξη και αποκλίσεις

Η τακτική παρακολούθηση της αύξησης και της ανάπτυξης των παιδιών έχει βασική σημασία για την πρόληψη και την διάγνωση σοβαρών νοσημάτων. Ο όρος «αύξηση» αναφέρεται στην αύξηση του μεγέθους του σώματος ή στην αύξηση των επιμέρους τμημάτων του. Ο όρος «ανάπτυξη» περιλαμβάνει τη διαφοροποίηση του οργανισμού μέσω της οποίας αποκτώνται συνεχώς νέες ικανότητες που διαμορφώνονται από την αλληλεπίδραση των γονιδίων μας με τους εξωτερικούς παράγοντες. Η φυσιολογική ανάπτυξη και αύξηση εμφανίζει ευρέα όρια και είναι δυνατόν να διαφέρουν πολύ μεταξύ των παιδιών.

Ο όρος αναπτυξιακές δυσκολίες υποδηλώνει σημαντικές αποκλίσεις από το φυσιολογικό ρυθμό ανάπτυξης. Οι δυσκολίες αυτού του τύπου εκδηλώνονται ως καθυστέρηση και /ή δυσλειτουργία βιολογικής, γνωστικής και συναισθηματικής φύσης. Γι’ αυτό και θεωρείται πολύ σημαντική η πρόωρη ανίχνευση, δηλαδή η διαδικασία διερεύνησης και αποκάλυψης κάποιας μη εμφανούς «μειονεκτικότητας» όσο το δυνατόν νωρίτερα. Η πρόωρη ανίχνευση είναι υψίστης σημασίας για το μέλλον των παιδιών, επειδή μας επιτρέπει να οργανώσουμε έγκαιρα παρεμβατικά προγράμματα, να στηρίξουμε ψυχολογικά τα παιδιά και τις οικογένειές τους και να προλάβουμε ίσως περισσότερο σοβαρές επιπλοκές. Με βάση το μοντέλο αλληλεπίδρασης οι αναπτυξιακές δυσκολίες θεωρούνται ως μια δυναμική διαδικασία στην οποία υπεισέρχονται παράγοντες που αφορούν διαφοροποιήσεις σε ό,τι αφορά το φυσιολογικό, ανάμεσα σε άτομα διαφορετικoύ φύλου και πολιτιστικού υπόβαθρου. Έτσι η καθυστέρηση στην ανάπτυξη μπορεί να εξουδετερωθεί τυχαία ή να αντισταθμιστεί.

Η Εξελικτική ψυχοπαθολογία καλύπτει το φάσμα των εξελικτικών αποκλίσεων παιδιών και εφήβων, την αναζήτηση των αιτίων που τις προκαλούν, την κλινική εικόνα που παρουσιάζει η κάθε εξελικτική διαταραχή, τις επιπτώσεις των διαταραχών στην οικογενειακή ζωή και στη σχολική επίδοση των παιδιών και τους τρόπους θεραπευτικής αντιμετώπισης.

Στο πρώτο μέρος του μαθήματος γίνεται ανάλυση των πρόσφατων εξελίξεων στη θεωρία και στην έρευνα για την ανθρώπινη ανάπτυξη από τη σύλληψη μέχρι και την εφηβική ηλικία. Εξετάζονται οι αναπτυξιακές θεωρίες με έμφαση τη γνωστική και τη συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού από τη γέννηση ως την εφηβική ηλικία.

Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται η ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων (αίτια, συμπτώματα, σύγχρονοι τρόποι θεραπευτικής παρέμβασης). Επισημαίνεται ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου στην πρόληψη της ψυχοπαθολογίας και μαθησιακών δυσκολιών και η συμβολή τους στην έγκαιρη παρέμβαση. Η ανάλυση θα επικεντρωθεί σε τύπους άτυπης ανάπτυξης στην παιδική ηλικία και στην εφηβεία και στην κατηγοριοποίηση περιστατικών αναπτυξιακών διαταραχών με βάση τη βαρύτητα και την αιτιογένεια της αναπτυξιακής διαταραχής.

 1. Ήπιες, μέτριες αναπτυξιακές διαταραχές χωρίς οργανικά αίτια και χωρίς νοητική υστέρηση.
 2. Σοβαρές αναπτυξιακές διαταραχές με οργανικά αίτια και νοητική υστέρηση.

Θα αναλυθούν παραδείγματα ήπιου τύπου (π.χ. διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητα, δυσλεξία), και σοβαρού τύπου (διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές – αυτισμός), Συναισθηματικού τύπου διαταραχές (ψυχώσεις – κατάθλιψη παιδικής ηλικίας – αγχώδης συνδρομή).

Τέλος θα συζητηθούν τύποι παρεμβάσεων και συμβουλευτικής παιδιών και γονέων.

ΣΚΟΠΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο πρώτος σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές τις βασικές αρχές οι οποίες διέπουν την ανάπτυξη του ατόμου στους βασικούς τομείς (γνωστικό, συναισθηματικό, κοινωνικό) κατά τη διάρκεια της βρεφικής, νηπιακής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας και να γνωρίσουν την τυπική πορεία της ανάπτυξης σε αυτούς τους τομείς. Ειδικότεροι στόχοι είναι η εξοικείωση των σπουδαστών με τις βασικές θεωρίες της ανάπτυξης (Freud,Erikson, Piaget, Kohlberg, Bowlby κ.ά.), η κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, καθώς και η κατανόηση των συνθηκών που επηρεάζουν αρνητικά ή θετικά την προσαρμογή του ατόμου στις εκάστοτε περιβαλλοντικές συνθήκες (risk and resilience factors).

Ο δεύτερος σκοπός είναι να γνωρίσουν οι σπουδαστές τις πιθανές αποκλίσεις από την τυπική πορεία της ανάπτυξης, με ειδικότερους στόχους την εξοικείωσή τους με βασικά θέματα της ψυχοπαθολογίας του παιδιού και του εφήβου, την ευαισθητοποίησή τους ως προς τους ειδικούς τρόπους προσέγγισης που απαιτούνται στις περιπτώσεις των παιδιών και των εφήβων με αναπτυξιακά προβλήματα και την επαφή τους με τις βασικές θεραπευτικές μεθόδους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών. Η μελέτη σχετικών περιστατικών από τους ίδιους τους σπουδαστές και η παρουσίασή τους στην τάξη και σε γραπτή εργασία, καθώς και η ανάλυση ανάλογων περιστατικών με τη χρήση video μπορεί να συμβάλλει στην εμπέδωση τόσο των βασικών στοιχείων της τυπικής ανάπτυξης όσο και των αποκλίσεων από αυτήν.

DLSPE506 Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες: Κλινική Εικόνα

O όρος παιδιά με ειδικές ανάγκες είναι ένας γενικευμένος όρος που περιγράφει μια μεγάλη ομάδα πολύμορφων δυσκολιών, οι οποίες εκδηλώνονται σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών και συναισθηματικών διεργασιών, λειτουργεί σαν όρος ομπρέλα για να καλύψει ένα σύνολο παιδιών με διαφορετικές δυσκολίες, αναπηρίες διαταραχές ή/και καθυστέρηση σε έναν ή περισσότερους τομείς ανάπτυξης και παρουσιάζουν δυσκολίες μάθησης σε σημείο ώστε να χρειάζονται ειδική εκπαιδευτική βοήθεια (είτε στα πλαίσια εξατομικευμένων μαθημάτων ειδικής εκπαίδευσης, είστε σε ειδικές μονάδες είτε στα πλαίσια της γενικής τάξης). Στα διάφορα νομοθετικά πλαίσια που διέπουν την αγωγή και την εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες παρουσιάζεται ο όρος και διευκρινίζεται πιο παιδί θεωρείται Παιδί με Ειδικές Ανάγκες.

Στην Κυπριακής Δημοκρατία εφαρμόζεται ο Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμος του 1999 (113(Ι)/1999), το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αναφέρει ότι ο Νόμος του 1999 (113(Ι)/1999), οι Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Κανονισμοί του 2001, και οι Τροποποιήσεις του νόμου εφαρμόζονται «Ώστε να παρέχεται η αναγκαία βοήθεια σε παιδιά με ειδικές ανάγκες για τη συνολική ανάπτυξή τους σε όλους τους τομείς, ιδιαίτερα στον ψυχολογικό, στον κοινωνικό, στον εκπαιδευτικό, συμπεριλαμβανομένων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (προδημοτικής, δημοτικής, μέσης γενικής και μέσης τεχνικής, ανώτερης και ανώτατης), καθώς και στην προεπαγγελματική και επαγγελματική κατάρτιση στα σχολεία, όπου αυτό είναι δυνατό». Παιδιά με ειδικές ανάγκες, στο Κυπριακό νομοθετικό πλαίσιο, ορίζονται τα παιδιά με εμφανείς αναπηρίες όπως: Νοητική υστέρηση (ελαφριά, μέτρια, σοβαρή), Σωματική αναπηρία που δυσκολεύει το παιδί στη μάθηση και την ανάπτυξη, Αναπηρίες που προκαλούν σοβαρή δυσκολία στη μάθηση, π.χ. εγκεφαλικό τραύμα και Πολλαπλές αναπηρίες που δυσκολεύον σοβαρά τη μάθηση και την ανάπτυξη καθώς και παιδιά διαγνωσμένα από ειδικό (δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα), ύστερα από αξιολόγηση σε: Εξελικτικές διαταραχές του φάσματος του αυτισμού που εμποδίζουν σοβαρά τη μάθηση και την ανάπτυξη, Σοβαρές ψυχικές διαταραχές, Σοβαρές γλωσσικές διαταραχές και Ειδικό μαθησιακό πρόβλημα (δυσλεξία, δυσγραφεία).

Στην Ελληνική Δημοκρατία εφαρμόζεται ο νόμος υπ αρ. 3699 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» όπου «Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης. Στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης/ακοής, κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας−λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες. Στην Ελλάδα όπως και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, στον όρο παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συμπεριλαμβάνονται και παιδιά με γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας. Επίσης, μαθητές που έχουν μία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό που υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκώμενα για την ηλικιακή τους ομάδα, θεωρούνται παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στον Ευρωπαϊκό χώρο αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής παρουσιάζονται παρόμοιοι ορισμοί των παιδιών με ειδικές ανάγκες.

Το περιεχόμενο του μαθήματος αφορά στη μελέτη των χαρακτηριστικών των παιδιών με τις πιο συχνές ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως παιδιά με νοητική καθυστέρηση, με διάχυτες διαταραχές στην ανάπτυξη (φάσμα αυτισμού), με προβλήματα όρασης-τυφλά, με προβλήματα ακοής-κωφά, με κινητικές δυσκολίες και με προβλήματα λόγου και ομιλίας. Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τον ορισμός και τα βασικά χαρακτηριστικά των παιδιών με ειδικές ανάγκες, καθώς και με τα αίτια, τη συχνότητα, και τα διαγνωστικά κριτήρια κάθε διαταραχής/αναπηρίας/δυσκολίας. Στο μάθημα αυτό θα γίνει επεξεργασία και ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ατόμων με αισθητηριακά προβλήματα, προβλήματα κίνησης, προβλήματα λόγου και ομιλίας, γνωστικά προβλήματα, προβλήματα συμπεριφοράς, ψυχικές διαταραχές και προβλήματα συμπεριφοράς. Για κάθε διαταραχή/δυσκολία/αναπηρία θα δοθεί μια ιστορική αναδρομή της στάσης της κοινωνίας απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκες και μια συγκριτική παρουσίαση όρων και ορισμών στη διεθνή βιβλιογραφία που σχετίζονται με κάθε διαταραχή/αναπηρία/δυσκολία. Αναλόγως έπεται αναφορά στα αίτια και διαγνωστικά κριτήρια κάθε διαταραχής με σχετική παρουσίαση που αφορά στο πιο σύγχρονο Διαγνωστικό Στατιστικό Εγχειρίδιο της Αμερικανικής Εταιρίας.

Το συγκεκριμένο μάθημα επικεντρώνεται στην γνωριμία των φοιτητών με τις διαφορετικές μορφές ειδικών αναγκών ούτος ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια να αναληφθούν καλύτερα το κομμάτι της ενταξιακής παιδαγωγικής αλλά και των διαφορικών προσεγγίσεων που αφορούν στην ειδική εκπαίδευση. Το μάθημα αποτελείται από θεματικές ενότητες που καταπιάνονται με αίτια, διάγνωση και κλινική εικόνα παιδιών με: αισθητηριακά προβλήματα (όραση και ακοή), προβλήματα κινητικού συντονισμού και κινητικές αναπηρίες, νοητική υστέρηση και σύνδρομα που επηρεάζουν την γνωστική ανάπτυξη του ατόμου, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με/χωρίς υπερκινητικότητα, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ψυχικές διαταραχές, διαταραχές λόγου αι ομιλίας, πολλαπλές αναπηρίες κλπ. Το μάθημα είναι εισαγωγικό και αποσκοπεί στη μετάδοση των καταλλήλων γνώσεων αναφορικά με τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Η έμφαση θα δοθεί στην κατανόηση της κάθε διαταραχής/αναπηρίας/δυσκολίας στο πλαίσιο του ιατρικού, ψυχολογικού και παιδαγωγικού μοντέλου που επηρέασε και διαμόρφωσε την εκπαίδευση αυτών των ατόμων προκειμένου να ακολουθήσει επεξεργασία των σύγχρονων τάσεων και εκπαιδευτικών αρχών που διέπουν την εκπαίδευση τους σε επόμενα μαθήματα.

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών με τις διαφορετικές μορφές ειδικών αναγκών, τους αιτιολογικούς παράγοντες, τα διαγνωστικά κριτήρια και τα χαρακτηριστικά της κάθε διαταραχής που συμπεριλαμβάνεται στο μάθημα. Στόχος είναι η μελέτη των χαρακτηριστικών των παιδιών που εμπίπτουν στον όρο παιδιά με ειδικές ανάγκες και οι δυσκολίες της εκπαίδευσής τους σαν προετοιμασία των φοιτητών για να συνεχίσουν σε άλλα μαθήματα που αφορούν στις σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που επικρατούν στην ειδική και ενταξιακή παιδαγωγική.

DLSSP507 Αξιολόγηση στην Ειδική Εκπαίδευση

Η αξιολόγηση στην ειδική εκπαίδευση είναι μια διαδικασία με την οποία προσδιορίζουμε τις μαθησιακές δυνατότητες και τις μαθησιακές ανάγκες ενός παιδιού, ενώ παράλληλα διερευνούμε το κατά πόσο ένα παιδί θα επωφελούνταν από υπηρεσίες ειδικής εκπαίδευσης, πάντα μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας και στήριξης της ενταξιακής πρακτικής. Η αξιολόγηση στην ειδική εκπαίδευση είναι επίσης μια διαδικασία συλλογής πληροφοριών με σκοπό τη λήψη αποφάσεων. Είναι ευρέως γνωστή και ως εκτίμηση, αλλά και σαν μια διαδικασία επίλυσης προβλήματος, η οποία περιλαμβάνει πολλούς και διαφορετικούς τρόπους συστηματικής συλλογής πληροφοριών για έναν μαθητή, με απώτερο σκοπό την ολόπλευρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων του μαθητή, αλλά και την βελτίωση των συνθηκών μάθησής του.

Η πολυσήμαντη έννοια και προσφορά της αξιολόγησης στην ειδική εκπαίδευση συνίσταται στο ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της αξιολόγησης θα επηρεάσουν τόσο το ίδιο το παιδί όσο και την εξέλιξή του μέσα στο εκπαιδευτικό πλαίσιο που βρίσκεται. Συνεπώς, η ίδια η αξιολόγηση, πρέπει να ακολουθεί ένα συστηματικό τρόπο διενέργειας από εκπαιδευτικούς που γνωρίζουν το νομοθετικό πλαίσιο αλλά και τις ηθικές αρχές της μέτρησης και αξιολόγησης των παιδιών με αναπτυξιακές, μαθησιακές και ειδικές ανάγκες και δυσκολίες. Ο Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμος του 1999 στην Κύπρο, αλλά και αντίστοιχες νομοθεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ορίζει όπως κάθε μαθητής για τον οποίο υπάρχει υποψία ότι μπορεί να έχει κάποια ειδική ανάγκη, να αξιολογείται από μια πολύ-θεματική ομάδα ειδικών, έτσι ώστε να προσδιοριστούν οι δυσκολίες του. Για το λόγο αυτό, οι ειδικοί εκπαιδευτικοί, θα πρέπει να κατανοούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής, αλλά να είναι σε θέση και οι ίδιοι να διενεργούν διάφορες μεθόδους και τεχνικές αξιολόγησης.

Το μάθημα αυτό θα αναλύσει τη διαδικασία της αξιολόγησης και τις συνιστώσες της, και θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς, τόσο τους ειδικούς, όσο και τους εκπαιδευτικούς της γενικής εκπαίδευσης να κατανοήσουν αρχικά, ότι η αξιολόγηση συμβαίνει με σκοπό την προαγωγή της ενσωμάτωσης των παιδιών με ειδικές ανάγκες στα συνηθισμένα σχολεία, και τη στήριξη της συνεκπαίδευσης όλων των παιδιών. Με βάση την προηγούμενη αρχή, και στα πλαίσια αυτού του μαθήματος, θα αναλυθούν θέματα όπως η διενέργεια της διαδικασίας της αξιολόγησης. Συγκεκριμένα, θα διερευνήσουμε τους τρόπους συλλογής πληροφοριών από διαφορετικές πηγές, όπως μέσα από την παρατήρηση του παιδιού αλλά και τις συνεντεύξεις με τους γονείς και τους δασκάλους του. Η αξιολόγηση και μέτρηση των ικανοτήτων του παιδιού στο γνωστικό, συναισθηματικό, αντιληπτικό, γλωσσικό, κινητικό, κοινωνικό τομέα, πέρα από την εφαρμογή της μεθόδου της παρατήρησης, θα δούμε ότι πραγματοποιείται επίσης, μέσα από τη χρήση δοκιμασιών, ερωτηματολογίων, πρωτοκόλλων, κλιμάκων, αλλά και σταθμισμένων τεστ.

Στη συνέχεια, οι φοιτητές θα γνωρίσουν και θα κατανοήσουν το πώς συνδέονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης με τη διαμόρφωση του εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης για τον μαθητή, καθώς και τη διαμόρφωση των κριτηρίων που θα ισχύουν για την εκτίμηση της επιτυχούς εκπλήρωσης των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων σκοπών που θα οριστούν. Σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία, τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και το εξωτερικό, οι σκοποί και οι στόχοι του εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης, θα πρέπει να επαναξιολογούνται και να επαναπροσδιορίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Συνεπώς, η διαδικασία της αξιολόγησης ενός παιδιού είναι μια διαδικασία που εξελίσσεται παράλληλα με το παιδί, για αυτό είναι και τόσο εξαιρετική η φύση της έννοιας και της πρακτικής της.

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αυτό στοχεύει στο να αναπτύξει τις απαραίτητες εκείνες γνώσεις και δεξιότητες έτσι ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να κατανοούν και να διενεργούν με ευαισθησία και επιτυχία μεθόδους αξιολόγησης, με σκοπό την αναγνώριση των ειδικών αναγκών και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών, μέσα σε ένα περιβάλλον ένταξης όλων των παιδιών. Η θέση του ειδικού εκπαιδευτικού είναι πολύ σημαντική στη σημερινή εκπαίδευση καθώς μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση των συνθηκών μάθησης όλων των παιδιών με δυσκολίες και ειδικές ανάγκες, ειδικότερα στις μέρες μας, που η ετερότητα, μαθησιακή, αλλά και εθνοπολιτισμική, είναι πιο έντονη από ποτέ. Συνεπώς, απώτερος σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους εκπαιδευτικούς με βαθειά γνώση της σημασίας της διαδικασίας της αξιολόγησης στην ειδική εκπαίδευση και τη σχολική πρακτική.

Επιλεγόμενα Μαθήματα

DLSPE508 Μουσική στην Ειδική Εκπαίδευση

Η μουσική από τα πανάρχαια χρόνια κατείχε σημαντικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων. Πληθώρα ερευνών κατά καιρούς έχουν αποδείξει τις ευεργετικές και θεραπευτικές ιδιότητες που έχει η μουσική στην ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου. Η ενασχόληση του ατόμου με οποιαδήποτε μορφή μουσικής δραστηριότητας (όπως ακρόαση μουσικής, τραγούδι, εκτέλεση μουσικών οργάνων, δημιουργία μουσικής) επηρεάζει θετικά τον συναισθηματικό του κόσμο, την πνευματική, σωματική, κοινωνική του ανάπτυξη με ένα τρόπο μοναδικό και πάντοτε βάσει των προσωπικών του αναγκών και ικανοτήτων. Επομένως, η μουσική είναι ανοικτή και ταυτόχρονα απαραίτητη για όλους, με ή χωρίς ειδικές ικανότητες, με ή χωρίς ειδικές ανάγκες. Κι εδώ έρχεται ο όρος «μουσική αγωγή στην ειδική εκπαίδευση», δηλαδή η αξιοποίηση των ευεργετικών ιδιοτήτων της μουσικής για να δώσει την ευκαιρία στον καθένα να συμμετάσχει σε αυτή βασισμένος στις δικές του ανάγκες και ικανότητες, με απώτερο σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων που αφορούν την αντιμετώπιση, βελτίωση, εξομάλυνση δυσλειτουργιών, αναπηριών και αναγκών.

Το συγκεκριμένο μάθημα κινείται σε 4 θεματικές ενότητες. Στην πρώτη θεματική ενότητα γίνεται εισαγωγή στις ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής μέσα από την ιστορία και το πέρασμα των χρόνων, και τη μελέτη εννοιών και ορισμών σχετικών με τη μουσική στην ειδική εκπαίδευση (μουσικοθεραπεία, μουσικοθεραπευτής, εφαρμογές). Κατά τη διάρκεια της δεύτερης θεματικής ενότητας γίνεται μελέτη, συζήτηση και στοιχειοθέτηση των ευεργετικών επιδράσεων της μουσικής και των μουσικών δραστηριοτήτων στην εξομάλυνση συγκεκριμένων προβλημάτων / αναγκών που αντιμετωπίζουν παιδιά με ειδικές ανάγκες (συναισθηματικές ανάγκες, κινητικές δυσκολίες, προβλήματα άρθρωσης λόγου, προβλήματα ακοής, προβλήματα κοινωνικοποίησης και επικοινωνίας, μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα ένταξης – προσαρμογής στο σύνολο λόγω διαφορετικότητας). Στην τρίτη θεματική ενότητα γίνεται μελέτη και επεξήγηση εννοιών, ορισμών και συμβόλων σχετικών με τη μουσική αγωγή γενικά (μουσικές δραστηριότητες και συστατικά στοιχεία / χαρακτηριστικά μουσικής, όπως ρυθμός, μελωδία, ένταση, χροιά κλπ). Επίσης, γίνεται μελέτη και ανάλυση των βασικών αρχών και τεχνικών που εφαρμόζονται μέσα στα πλαίσια των μουσικοπαιδαγωγικών μεθόδων Dalcroze, Orff και Kodaly, και πως αυτές μπορούν να λειτουργήσουν μέσα στα πλαίσια της ειδικής εκπαίδευσης. Η τέταρτη ενότητα αφορά θέματα σχετικά με την εφαρμογή διαφόρων μουσικών δραστηριοτήτων (ακρόαση, τραγούδι, μουσική και κίνηση, χρήση μουσικών οργάνων). Δίνεται έμφαση στους μαθησιακούς στόχους της κάθε δραστηριότητας, τεχνικές εφαρμογής / επεξεργασίας, και στον τρόπο προσαρμογής αυτών των δραστηριοτήτων σε παιδιά με ειδικές ανάγκες. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων της 4ης ενότητας αξιοποιούνται σε μεγάλο βαθμό γνώσεις που αποκτήθηκαν στα μαθήματα των θεματικών ενοτήτων 2 και 3.

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει σκοπό να αναπτύξει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες των φοιτητών έτσι ώστε να είναι σε θέση να ενσωματώσουν και να εντάξουν τις διάφορες μουσικές δραστηριότητες ως μέσα, στη διαδικασία διδασκαλίας, στήριξης και θεραπείας παιδιών με ειδικές ανάγκες για επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό και παιδαγωγικό υπόβαθρο σε σχέση με την αποτελεσματική εφαρμογή των διαφόρων μουσικών δραστηριοτήτων σε ομάδες παιδιών με ειδικές ανάγκες, σε ομάδες μικτής ικανότητας και σε ατομικό επίπεδο. Οι φοιτητές καλούνται να εξετάσουν θεωρητικά, να κατανοήσουν την πρακτική αλλά και να προσαρμόζουν τις διάφορες τεχνικές εφαρμογής ανά περίπτωση και επιθυμητό αποτέλεσμα.

 

DLSPE509 Η Τέχνη ως θεραπευτικό μέσο στην ειδική εκπαίδευση

Η χρήση της τέχνης ως μέσο επικοινωνίας και συναισθηματικής έκφρασης αρχίσει από την εποχή των σπηλαίων πριν ακόμη ο άνθρωπος αναπτύξει την λεκτική επικοινωνία. Στη σημερινή κοινωνία, ο σύγχρονος άνθρωπος αντιμετωπίζει δυσκολίες στον τρόπο έκφρασης των συναισθημάτων του και στην επικοινωνία με άλλα άτομα. Αυτό το φαινόμενο εμφανίζεται εντονότερα σε περιπτώσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες και στο άμεσο οικογενειακό, ιδιαίτερα στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον τους.

Η εφαρμογή της εικαστικής έκφρασης μπορεί να γίνει ένα μέσο θεραπευτικής διαδικασίας και έκφρασης των συναισθημάτων των παιδιών αυτών. Παράλληλα μπορεί να γίνει το εργαλείο που θα συμβάλει στην ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες αλλά και στην αποδοχή τους στην εκπαιδευτική κοινωνία.

Η καλλιτεχνική διαδικασία μπορεί να συμβάλει άμεσα στην συναισθηματική, ψυχοκινητική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Μπορεί συγχρόνως να είναι μέσο για επικοινωνία, κατανόηση και αρωγός για βελτίωση της αυτοεκτίμησης αλλά και της αποδοχής των παιδιών με ειδικές ανάγκες.

Το αντικείμενο μελέτης μας σε αυτό το μάθημα θα είναι οι εφαρμογές της εικαστικής έκφρασης στην ειδική εκπαίδευση ως μέσο επικοινωνίας και συναισθηματικής έκφρασης. Θα γνωρίσουμε επίσης, εφαρμογές της θεραπείας μέσω της τέχνης στην εκπαίδευση. Τέλος, οι φοιτητές/τριες θα γνωρίσουν ένα μεγάλο αριθμό θεωρητικών, αλλά και πρακτικών προσεγγίσεων που σκοπό τους έχουν την γνώση για την δημιουργία σεναρίων εφαρμογής της χρήσης της εικαστικής διαδικασίας στην ειδική εκπαίδευση αλλά και την προσωπική συναισθηματική έκφραση μέσω της καλλιτεχνικής διαδικασίας.

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το συγκεκριμένο μάθημα έχει σκοπό να αναπτύξει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες των φοιτητών έτσι ώστε να είναι σε θέση να ενσωματώνουν διάφορες θεωρητικές και πρακτικές εφαρμογές για την χρήση της εικαστικής διαδικασίας ως μέσο επικοινωνίας, και συναισθηματικής έκφρασης των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Επίσης οι φοιτητές θα αποκτήσουν επιστημονικό και παιδαγωγικό υπόβαθρο για την θεραπεία μέσω της τέχνης στην εκπαίδευση.

Θα έχουν την ευκαιρία να σχεδιάσουν σενάρια για εφαρμογές στην χρήση της τέχνης ως μέσο επικοινωνία και συναισθηματικής έκφρασης στην ειδική εκπαίδευση καθώς και να δημιουργήσουν σενάρια εφαρμογών της εικαστικής έκφρασης για την ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες στο σχολικό, στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον.

 

DLSPE510 Παιδί με ειδικές ανάγκες, Ενήλικας με ειδικές ανάγκες: Από το σχολείο στην κοινωνία

Σε καθημερινή βάση τα δικαιώματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες καταπατώνται σε όλα τα επίπεδα: κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό. Δεν απολαμβάνουν τις ίδιες ευκαιρίες και τα ίδια δικαιώματα για να αναπτύξουν τις δυνατότητες τους στο μέγιστο δυνατό και να ενταχθούν πλήρως στην κοινωνία. Τα εμπόδια τα οποία συναντάνε στην πλήρη και ελεύθερη συμμετοχή τους είναι πολλαπλά: φυσικά εμπόδια, κοινωνικά, πολιτιστικά, οικονομικά, πολιτικά, αλλά και εμπόδια που έχουν να κάνουν με στάσεις του υπόλοιπου πληθυσμού απέναντι τους.

Οι ίσες ευκαιρίες είναι η δυναμική λειτουργία της αρχής της ισότητας που αφορά τη διαδικασία και τα μέτρα που χρειάζονται για την εξίσωση των ευκαιριών μεταξύ ατόμων με ειδικές ανάγκες στην απασχόληση, την κοινωνική προστασία και την κατοχύρωση της θέσης τους ως άτομα στην κοινωνία. Εξίσωση ευκαιριών σημαίνει δομικές αλλαγές, ενθάρρυνση των ατόμων για μεγαλύτερη συμμετοχή, αντιμετώπιση των διακρίσεων σε διάφορα επίπεδα και αλλαγή κοινωνικών στάσεων απέναντι τους.

Το μάθημα «Παιδί με ειδικές ανάγκες, Ενήλικας με ειδικές ανάγκες: Από το σχολείο στην κοινωνία» απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες αγωγής και ειδικής αγωγής, οι οποίοι αναμένεται να έχουν σφαιρική γνώση διάφορων θεμάτων που αφορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, πέρα από την μεταχείριση που τυγχάνουν στο πλαίσιο του σχολείου. Πιο συγκεκριμένα, η σπουδαιότητα και η αναγκαιότητα του συγκεκριμένου μαθήματος έγκειται στην προσπάθεια σκιαγράφησης της πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης τους και την «έξοδο» τους στην κοινωνία.

Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

 • Μάθημα 1 το οποίο περιλαμβάνει την εισαγωγή στο μάθημα
 • Μέρος I το οποίο περιλαμβάνει τις ενότητες 1 μέχρι 5, στις οποίες αναλύονται ζητήματα θεωρητικής προσέγγισης της αναπηρίας,
 • Μέρος II το oποίο αποτελείται από τις ενότητες 6 μέχρι 10, στις οποίες αναλύονται σύγχρονα θέματα διαβίωσης και ποιότητας ζωής των ατόμων με ειδικές ανάγκες,
 • Μέρος ΙΙΙ το οποίο αποτελείται από τις ενότητες 11 μέχρι 13, στις οποίες συζητούνται θέματα σχετικά με την εργασία των επαγγελματιών.
 • Μάθημα 13 το οποίο περιλαμβάνει την επανάληψη και το κλείσιμο του μαθήματος.

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

H εξοικείωση των φοιτητών με θέματα και ζητήματα τα οποία αφορούν άτομα με ειδικές ανάγκες πέρα από το πλαίσιο του σχολείου. Μερικές από τις θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν αφορούν την ιδρυματική και την εξω-ιδρυματική φροντίδα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, την υποστηριζόμενη εργασία, την αυτόνομη διαβίωση και την χρήση τεχνολογίας για την επίτευξη καλύτερης ποιότητας ζωής. Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις με τις οποίες θα μπορέσουν να ανταποκριθούν πληρέστερα στην εργασία τους με άτομα με ειδικές ανάγκες.

DLSPE511 Μεταπτυχιακή Διατριβή

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η αξιολόγηση του κάθε μαθήματος γίνεται είτε με την εκπόνηση γραπτής εργασίας (assignment) και την τελική εξέταση είτε με την εκπόνηση γραπτής εργασίας, τη συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις και την τελική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Η τελική βαθμολογία είναι ο μέσος όρος από το άθροισμα των επιμέρους βαθμολογιών με βάση το ποσοστό συμμετοχής της κάθε μεθόδου αξιολόγησης.

Παράδειγμα αξιολόγησης

 • 20%-30% της συνολικής βαθμολογίας από τη γραπτή εργασία
 • 20% από τηλεδιασκέψεις και από τη γενική παρουσία του φοιτητή στην πλατφόρμα τηλεεκπαίδευσης και
 • 40%-60% από την τελική εξέταση. Τα ποσοστά ορίζονται με ακρίβεια από τον καθηγητή του εκάστοτε μαθήματος.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΑΜΗΝΑ (Semester breakdown)

1ο εξάμηνο

 • Σύγχρονες τάσεις στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση: Θεωρία και Έρευνα.
 • Εξελικτική Ψυχολογία: Τυπική Ανάπτυξη και αποκλίσεις.
 • Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες: Κλινική Εικόνα.

Total: 30 ECTS

2ο εξάμηνο

 • Ετερότητα και Αντιρατσιστική Αγωγή
 • Μέθοδοι και Στρατηγικές διδασκαλίας στην ειδική και ενιαία εκπαίδευση
 • Μεθοδολογία της Έρευνας

Total: 30 ECTS

3ο εξάμηνο

 • Αξιολόγηση στην Ειδική Εκπαίδευση
 • Μάθημα επιλογής
 • Μάθημα επιλογής

Total: 30 ECTS

Τα δίδακτρα στο Πανεπιστήμιο Frederick υπολογίζονται ανάλογα με το φόρτο σε πιστωτικές μονάδες (ECTS) που ο φοιτητής έχει το κάθε εξάμηνο φοίτησης του. Τα συνολικά δίδακτρα για όλο το πρόγραμμα είναι 5,700 ευρώ. Επιπλέον των διδάκτρων, ο φοιτητής πρέπει να καταβάλλει και χρεώσεις αίτησης και εγγραφής ποσού 330€.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Σε επιστολή του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. με ημερομηνία 21/9/2016 προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Frederick με θέμα την «Πρακτική Άσκηση σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ειδική Εκπαίδευση (Εξ Αποστάσεως)» αναφέρονται τα εξής:

«Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. για την ακαδημαϊκή αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής που χορηγούνται μετά την παρακολούθηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ως ισοτίμων των μεταπτυχιακών διπλωμάτων εξειδίκευσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, θα πρέπει το  προς αξιολόγηση μέρος των σπουδών τους να αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστο σε 90 ECTS. Στο σύνολο αυτών των 90 ECTS  δεν συμπεριλαμβάνονται ECTS που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο ενδεχόμενης πρακτικής άσκησης. Η απόφαση αυτή ισχύει για τους εισαχθέντες από τις 18/3/2016.

Συνεπώς, ο τόπος διεξαγωγής πρακτικής άσκησης, αν υπάρχει, της οποίας οι διδακτικές μονάδες είναι πέραν των 90 ECTS που αξιολογούνται, δεν επηρεάζει την ακαδημαϊκή αναγνώριση».

Β. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξή τους στους οικείους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης γενικά οι εκπαιδευτικοί των κλάδων:

ΠΕ61 Νηπιαγωγοί ΕΑΕ

ΠΕ71 Δάσκαλοι ΕΑΕ

ΠΕ60.50 Αναπληρωτές Δάσκαλοι

ΠΕ70.50 με μεταπτυχιακό ή προϋπηρεσία

ΠΕ11.01 Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην ΕΑΕ

ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης) όλων των ειδικοτήτων με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση «.50»  με την προϋπόθεση ότι είναι:

– Έλληνες πολίτες ή υπήκοοι χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συμπλήρωσαν τουλάχιστον ένα (1) έτος από την απόκτησή της ελληνικής ιθαγένειας

 – Βορειοηπειρώτες και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο (ν.δ. 3832/1958).

– Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ν. 2431/1996).

Ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων δεν υφίσταται ενώ κατώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο) έτος. Για τη συμπλήρωση του κατώτατου ορίου ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης:

– Οι συνταξιούχοι από οποιονδήποτε φορέα και αν έχουν συνταξιοδοτηθεί, καθώς και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής παύσης (παρ. 5 άρθρο 9 του ν.3391/2005 και  άρθρο 6 του ν.3255/2004).

– Όσοι δεν έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού (παρ.45β άρθρο 13 του ν.3149/2003). Το ίδιο ισχύει και για όσους ανέλαβαν υπηρεσία ως μόνιμοι και παραιτήθηκαν εντός του έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης της πράξης διορισμού (αρ.329/2005 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ). Δεν εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν είχαν αποδεχτεί μόνιμο διορισμό πριν τις 10-06-2003, ημερομηνία έναρξης ισχύος του σχετικού νόμου. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μόνο ως ωρομίσθιοι.

– Όσοι απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημοσίου τομέα λόγω οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους, αν δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση (άρθρο 9 του ν.3528/2007).

– Όσοι διώκονται ποινικά ή έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

– Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 59 του ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄), περί επιβολής κυρώσεων, ήτοι όσοι το σχολικό έτος 2015-16 προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου (με διάρκεια σύμβασης μεγαλύτερη των 4 μηνών) στη Δημόσια Εκπ/ση αλλά αρνήθηκαν να αναλάβουν υπηρεσία ή παραιτήθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

α. Στην Πρωτοβάθμια Εκπ/ση:

Οι κάτοχοι πτυχίων Σχολών Νηπιαγωγών και Παιδαγωγικών Ακαδημιών 2/ετούς φοιτήσεως, εφόσον δεν κατέχουν το απαιτούμενο πτυχίο εξομοίωσης με τα ΑΕΙ 4/ετούς φοιτήσεως, σύμφωνα με το Π.Δ. 130/1990 (ΦΕΚ 52/06.04.1990 τ.Α΄).

Κατ΄ εξαίρεση, μόνο για το σχολικό έτος 2016-2017, μπορούν να υποβάλουν αίτηση με την παρούσα πρόσκληση οι εκπαιδευτικοί κάτοχοι πτυχίων 2/ετούς φοιτήσεως χωρίς πτυχίο εξομοίωσης, οι οποίοι έχουν μόρια προϋπηρεσίας ή/και μόρια επιτυχίας των δύο τελευταίων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ.

Επισημαίνεται ότι θα διαγράφονται οι φάκελοι των εκπ/κών και θα απενεργοποιούνται οι υποβληθείσες αιτήσεις σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη υποψηφίων με πτυχία 2/ετούς φοιτήσεως χωρίς το πτυχίο εξομοίωσης οι οποίοι δεν πληρούν τα προαναφερθέντα.

β. Στη Δευτεροβάθμια Εκπ/ση:

 1. i. Οι κάτοχοι πτυχίων του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου με ημερομηνία κτήσης μεταγενέστερη της 30ης Ιουνίου 1984 (Γνωμοδοτήσεις. Ν.Σ.Κ 144/1990 και 107/2003).
 2. ii. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που εισήχθησαν στο εν λόγω Τμήμα πριν το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 [π.δ. 128/2012 (ΦΕΚ 233/26.11.2012 τ.Α΄)].

iii. Οι κάτοχοι πτυχίων Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ), δημοσίων ή ιδιωτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15, Κεφ. Δ΄ του ν.1966/1991 (ΦΕΚ 147/26.09.1991 τ. Α΄) και της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.2009/1992 (ΦΕΚ 18/14.02.1992 τ. Α΄).

 1. iv. Οι κάτοχοι πτυχίων Ανώτερης Δημόσιας ή Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης [Αναγνωρισμένης από το ΥΠ.ΠΟ, σύμφωνα με το ν.1158/1981 (ΦΕΚ 127/13.05.1981 τ.Α΄)], εάν δεν διαθέτουν σχετική βεβαίωση ισοτιμίας του πτυχίου τους που να έχει χορηγηθεί από το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε).

 Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης, αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία σε περίπτωση πρόσληψης αν εξακολουθούν να διατηρούν την ιδιότητά τους:

Οι μετέχοντες σε εταιρείες και οι έχοντες την εμπορική ιδιότητα, οι οποίοι οφείλουν να παραιτηθούν ή να αναστείλουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους (άρθρα 31,32 & 33 του ν.3528/2007).

Όσοι ασκούν έργα ασυμβίβαστα με το βουλευτικό αξίωμα (άρθρο 33 του ν. 3528/2007 και άρθρα 56 & 57 του Συντάγματος).

Όσοι είναι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ή διδάσκουν σε αυτά καθώς και οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε ιδιωτικά σχολεία (με πλήρες ή μειωμένο ωράριο) οφείλουν να τερματίσουν την επαγγελματική τους σχέση με το φροντιστήριο ή το ιδιωτικό σχολείο (παρ. 16 άρθρο 14 του ν. 1566/1985).

Οι υπάλληλοι που απασχολούνται στο Δημόσιο και τα Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και άσχετα από τη φύση της σχέσεως που τους συνδέει (με το Δημόσιο ή το νομικό πρόσωπο) με πλήρες ωράριο εργασίας (άρθρο 1, παρ. 1 του ν. 1256/1982, άρθρο 35 του ν. 3528/2007 και Γνωμοδότηση ΝΣΚ 251/2007).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εξέταση της συνάφειας των μεταπτυχιακών / διδακτορικών τίτλων με την ΕΑΕ είναι:

Για τους Μεταπτυχιακούς Τίτλους Σπουδών:

 • Φωτοαντίγραφο του ΜΤΣ, στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσης
 • Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
 • Αναλυτική βαθμολογία

Αν πρόκειται για ΜΤΣ Πανεπιστημίου του εξωτερικού απαιτείται επικυρωμένη μετάφραση των παραπάνω εγγράφων καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τους απονεμόμενους τίτλους σπουδών από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής. Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) [πρώην Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)]

Κριτήρια ένταξης στους πίνακες και μοριοδότησης:

Α. Ακαδημαϊκά κριτήρια

α) διδακτορικό δίπλωμα στην ΕΑΕ ή στη σχολική ψυχολογία, έξι (6) μονάδες.

β) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην ΕΑΕ ή στη σχολική ψυχολογία, τέσσερις (4) μονάδες.

Στις περιπτώσεις που υποψήφιος είναι κάτοχος διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου στο ίδιο αντικείμενο, μοριοδοτείται μόνον ο διδακτορικός τίτλος.

γ) τίτλος διετούς  μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ στα Διδασκαλεία της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, τρεις (3) μονάδες.

δ) κύρια ειδικότητα πτυχιούχων ΤΕΦΑΑ της παρ. 1.3 περ. γ του άρθρου 20 του ν.3699/2008, δύο (2) μονάδες.

ε) Σεμινάρια αποδεδειγμένης ετήσιας διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών στην ΕΑΕ, που έχουν υλοποιηθεί μέχρι τις 30/08/2010, από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, μισή (0,5) μονάδα.

Β. Προϋπηρεσία

μεγαλύτερη του ενός (1) διδακτικού έτους [δέκα (10) διδακτικών μηνών], η οποία αποκτήθηκε κατόπιν προσλήψεως στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Επιπλέον μοριοδοτούνται:

 1. i) Πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε δομές ΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ

Κάθε μήνας πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, μηδέν είκοσι (0,20) μονάδες.

 1. ii) Κοινωνικά κριτήρια

α) Ποσοστό αναπηρίας 67% και μέχρι 80% με σχετική πιστοποίηση από το ΚΕΠΑ (ν.3863/2010) εφόσον η αναπηρία δεν οφείλεται σε κανένα ποσοστό σε ψυχικές διαταραχές, τρεις (3) μονάδες. Απαραίτητη προϋπόθεση οι υποψήφιοι να είναι ικανοί για εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα.

β) Ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, με σχετική πιστοποίηση από το ΚΕΠΑ (ν.3863/2010) εφόσον η αναπηρία δεν οφείλεται σε κανένα ποσοστό σε ψυχικές διαταραχές, τέσσερις (4) μονάδες. Απαραίτητη προϋπόθεση οι υποψήφιοι να είναι ικανοί για εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα.

γ) Η επ’ αόριστον αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω τέκνων, με σχετική πιστοποίηση από το ΚΕΠΑ (ν.3863/2010), δύο (2) μονάδες για το πρώτο, τρεις (3) μονάδες για το δεύτερο και πέντε (5) μονάδες για το τρίτο τέκνο. […]

δ) Οι πολύτεκνοι υπό την έννοια του άρθρου 6 του ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75/07.04.2006 τ.Α΄), δύο (2) μονάδες.

Στις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/30.01.2013 τ.Α΄) ορίζεται ότι «Εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς δύο (2) αναπήρων τέκνων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και, κατά συνέπεια, θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που ο ν.3848/2010 επιφυλάσσει στους πολύτεκνους.»

ε) Η ύπαρξη τριών τέκνων υπό την έννοια του άρθρου 3, παρ.1 του ν.3454/2006, μία (1) μονάδα.

iii) Βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10) υπολογίζεται μισή μονάδα (0,5) για κάθε βαθμό του πτυχίου πάνω από το βαθμό πέντε (5), καθώς και κλάσματα αυτής με αναγωγή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.

Άρθρο 3

 1. Οι υποψήφιοι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ11.01 και όλων των κλάδων με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση « .50» κατατάσσονται με βάση το σύνολο των μορίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας η κατάταξη γίνεται βάσει του χρόνου κτήσης του πτυχίου.

 1. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν απώλεια όρασης ή ακοής ή είναι τετραπληγικοί – παραπληγικοί με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, και είναι ικανοί για εκπαιδευτικό έργο σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μόνο σε ΣΜΕΑΕ και στα Τμήματα Ένταξης.
 2. Υποψήφιοι των κλάδων/ειδικοτήτων για τους οποίους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, απαιτείται Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, προτάσσονται στους πίνακες κατάταξης, εφόσον είναι κάτοχοι αυτής.»

Πέραν των ανωτέρω, ισχύουν και τα ακόλουθα:

Σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΑΕ κατά περιοχή προτίμησης και, εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις, αυτές καλύπτονται από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης, εφόσον οι υποψήφιοι εκπ/κοί του ενιαίου πίνακα αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης επέλεξαν το πεδίο «επιθυμώ να προσληφθώ ως αναπληρωτής σε ΣΜΕΑΕ» στην αίτηση-δήλωσή τους.

Για τις ανάγκες λειτουργίας των εργαστηρίων των ΕΕΕΕΚ οι προσλήψεις του κλάδου ΠΕ18.35.50–Τουριστικών επιχειρήσεων θα πραγματοποιηθούν ανεξάρτητα από τον ομαδοποιημένο κλάδο ΠΕ18.02.50 {(Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Τουριστικών επιχειρήσεων και Εμπορίας & Διαφήμισης (Marketing)} και αναρτώνται, για το λόγο αυτό, χωριστοί πίνακες του κλάδου ΠΕ18.35.50.

Επί της προσμέτρησης της προϋπηρεσίας για ένταξη ή/και κατάταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ επισημαίνουμε τα εξής:

(α) Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 11, παρ. 1, της υπ’ αριθ. 35557/Δ2/09.04.2003 (ΦΕΚ 465/Β΄) Υ.Α., όπως εισήχθη με την υπ’ αριθ. 151244/Δ2/01.10.2014 (ΦΕΚ 2617/Β΄) Υ.Α., από το διδακτικό έτος 2014-15 και εφεξής, και αποκλειστικά για θέματα προσμέτρησης προϋπηρεσίας σε πίνακες κατάταξης, ως ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας των αναπληρωτών εκπ/κών λογίζεται η εναρκτήρια ημερομηνία της οριζόμενης, στη σχετική υπουργική απόφαση πρόσληψης, προθεσμίας, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται εντός της προθεσμίας αυτής.

(β) Σύμφωνα με την αριθ. 412/2008 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Παιδείας, ο χρόνος απουσίας των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών από την εργασία τους, λόγω νομίμως χορηγηθείσας ειδικής άδειας (αιρετών ΟΤΑ ή συμπαραστατών του δημότη και της επιχείρησης) των άρθρων 93 και 182 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) [κατ’ αναλογία της ειδικής άδειας του άρθρου 139 του ν. 3463/2006], δεν συνιστά χρόνο πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 34 του ν. 3027/2002 και του άρθρου 3 του ν. 3848/2010.

(γ) Σύμφωνα με την αριθ. 145/2015 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε δεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο χρόνος απουσίας των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών από την εργασία τους, λόγω νομίμως χορηγηθείσας γονικής άδειας (τετράμηνη άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών) των άρθρων 50 και 51 του ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α΄), δεν συνιστά χρόνο πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 34 του ν. 3027/2002 και του άρθρου 3 του ν. 3848/2010.

(δ) Σύμφωνα με το αριθ. 1470/22-12-2008 γνωμοδοτικό έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Παιδείας που έγινε δεκτό από τον Υπουργό Παιδείας, οποιαδήποτε χορηγηθείσα αναρρωτική άδεια πέραν των δεκαπέντε ημερών συνολικά ανά έτος  δεν δύναται να υπολογιστεί ως διδακτική προϋπηρεσία κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 6 παρ.34 του ν.3027/2002.

Σε περίπτωση ίσου αριθμού συνολικών μορίων, για την κατάταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων ΕΑΕ, λαμβάνεται υπόψη η ημεροχρονολογία κτήσης του πτυχίου ανά εξεταστική περίοδο (χειμερινού εξαμήνου ή εαρινού εξαμήνου ή Σεπτεμβρίου) και εφόσον ο χρόνος αυτός συμπίπτει για περισσότερους υποψηφίους, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου. Σε περίπτωση σύμπτωσης σε όλα τα ανωτέρω κριτήρια, η κατάταξη γίνεται αυτόματα από το σύστημα με πρόταξη του εκπ/κού με προγενέστερη ημεροχρονολογία δημιουργίας ηλεκτρονικού φακέλου.

Υποψήφιοι, που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις εγγράφονται στο τέλος του οικείου πίνακα αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών. [αριθ. 55127/Δ2/11.06.2004 (ΦΕΚ 937/23.06.2004 Τ.Β΄), τροποποιητική της αριθ. 35557/Δ2/09.04.2003 Υ.Α.].

Για τη διαδικασία πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ, οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες αυτούς, σύμφωνα με τα κριτήρια κατάρτισης των οικείων πινάκων αναπληρωτών ΕΑΕ.

(Πηγή:  «Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ,ΚΕ.Δ.Δ.Υ. , Ε.Δ.Ε.Α.Υ. καθώς και για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Παιδείας) για το σχολικό έτος 2016-2017»).

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΟΛΛΕΓΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  Διάρκεια: 4 εξάμηνα. Δίδακτρα: 2.400€.

ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΑΞΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΦΠΨ, ΕΚΠΑ Διάρκεια: 4 εξάμηνα. Εισαγωγή: Με εξετάσεις και συνέντευξη επιλογής. Δίδακτρα: 2.800€.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, ΕΚΠΑ. Διάρκεια: 4 εξάμηνα. Εισαγωγή: Με επιλογή (φάκελος υποψηφιότητας και συνέντευξη). Προβλέπονται εξετάσεις για όσους δεν έχουν πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής). Δίδακτρα: 3.600€.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ – ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Τ.Π.Ε. και ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Διάρκεια: 4 εξάμηνα.

Εισαγωγή: Με επιλογή (φάκελος υποψηφιότητας και συνέντευξη).

Δίδακτρα: 3.900€.

 Α.Π.Θ. (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ )

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Κατεύθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.

Φορέας: Τμήματα: Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Διάρκεια: 4 εξάμηνα.

Εισαγωγή: Με εξετάσεις και συνέντευξη επιλογής.

Δίδακτρα: 1.000€.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

Κατεύθυνση: Ειδική Αγωγή – Διάρκεια: 4 εξάμηνα. Εισαγωγή: Εξετάσεις και συνέντευξη επιλογής. Δίδακτρα: Δωρεάν.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

3 Κατευθύνσεις :

Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Πράξη

Μαθησιακές Δυσκολίες

Γλωσσική Ανάπτυξη, Παθολογία της Γλώσσας και Εκπαιδευτική Παρέμβαση

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Εισαγωγή: Εξετάσεις και συνέντευξη επιλογής.

Δίδακτρα: 4.000€

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Φορέας: τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Διάρκεια: 4 εξάμηνα.

Εισαγωγή: Εξετάσεις και συνέντευξη επιλογής

Δίδακτρα: 7.500€.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή

Διάρκεια: 4 εξάμηνα. Εισαγωγή: Εξετάσεις και συνέντευξη επιλογής. Δίδακτρα: Δωρεάν.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διάρκεια: 4 εξάμηνα (δίνεται η δυνατότητα και μερικής φοίτησης) Εισαγωγή: Κατάθεση φακέλου και συνέντευξη επιλογής. Δίδακτρα: 5.600€. Υποτροφίες: Οι πρώτοι 26 επιτυχόντες θα έχουν ο καθένας έκπτωση 630€ επί του ποσού των διδάκτρων.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΗΠΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ  (Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)

Κατευθύνσεις:

Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση ατόμων με Οπτική Αναπηρία,

Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση ατόμων με Νοητική Αναπηρία ή/και Πολλαπλές Αναπηρίες

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες.

Διάρκεια: 3 εξάμηνα. Εισαγωγή: Εξέταση φακέλου υποψηφιότητας και συνέντευξη. Δίδακτρα: 4.000€.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Φορέας: Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Διάρκεια: 4 εξάμηνα.

Εισαγωγή: Αξιολόγηση φακέλου υποψηφιότητας και συνέντευξη επιλογής.

Δίδακτρα: 6.480€.

Άλλες πληροφορίες:  Online παρακολούθηση. Οι φοιτητές, με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, θα αποκτούν επίσημο κοινό μεταπτυχιακό τίτλο από τα δύο συνεργαζόμενα πανεπιστήμια (joint  degree). Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται με συμβατικές, δια ζώσης μεθόδους στην Ελλάδα υπό την επίβλεψη του Πανεπιστήμιου Πατρών.

Σύμφωνα με καταχώρηση στην εφημερίδα Κόντρα News (με ημερομηνία Σάββατο 29/10) σχετικά με τα μεταπτυχιακά του πανεπιστημίου Λευκωσίας «οι επιθεωρητές Αθανασία Γεωργίου και Χριστίνα Καφαντάρη διενεργούν έλεγχο για να διακριβώσουν εάν οι συγκεκριμένοι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από το ίδρυμα αυτό είναι νόμιμοι καθώς: 1. αποκτήθηκαν μετά από διάρκεια σπουδών 14 και όχι 18 μηνών όπως ορίζει ο νόμος για όλα τα Πανεπιστήμια της Κύπρου 2. δεν συνοδεύονται από επιστημονικές εργασίες και 3. το ίδρυμα που χορήγησε τους τίτλους σπουδών δεν έχει την επάρκεια σε προσωπικό και υποδομές για να υποστηρίξει ένα τόσο μεγάλο αριθμό μεταπτυχιακών σπουδών».

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ

Κατεύθυνση: Ψυχολογία στην Εκπαίδευση- Ειδική Αγωγή – δεν λειτουργεί προσωρινά.

Φορέας: Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών

Διάρκεια: 4 εξάμηνα.

Εισαγωγή: Εξετάσεις και συνέντευξη επιλογής

Δίδακτρα: Δωρεάν

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κατεύθυνση: Ψυχολογία στην Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή

Φορέας: Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Διάρκεια: 4 εξάμηνα. Εισαγωγή: Εξετάσεις και συνέντευξη επιλογής Δίδακτρα: Δωρεάν

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Κατεύθυνση: Ειδική Αγωγή

Φορέας: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Διάρκεια: 4 εξάμηνα. Εισαγωγή: Εξετάσεις και συνέντευξη επιλογής. Δίδακτρα: Δωρεάν.

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Κατεύθυνση: Δίγλωσση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Διάρκεια: 4 εξάμηνα. Εισαγωγή: Αξιολόγηση φακέλου υποψηφιότητας και συνέντευξη επιλογής. Δίδακτρα: 2.700€.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης και το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διάρκεια: 4 εξάμηνα. Εισαγωγή: Με εξετάσεις επιλογή. Δίδακτρα: 3.000€.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Εξ αποστάσεως ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Φορέας: Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

Εισαγωγή: Με κατάθεση αιτήσεων

Δίδακτρα: 3.600€.

ΕΑΠ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διάρκεια: Ελάχιστη φοίτηση3 ακαδημαϊκά έτη

Εισαγωγή: 750 ΘΕΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ

ΑΛΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΗ (ΕΝΙΑΙΑ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διάρκεια: 18 ΜΗΝΕΣ.

Δίδακτρα: 6.070€ (Τιμές 2016, χωρίς να αναφέρεται η χρέωση για την Πρακτική Άσκηση)

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ανέρχονται σε € 1,350.  Το κόστος της διατριβής Μάστερ είναι €1,350. Τα συνολικά δίδακτρα για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής» είναι 5,400€. Έχει ανακοινωθεί μείωση διδάκτρων
για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 κατά 10%.

Δίδακτρα: 5.400€.

UNIVERSITY OF NICOSIA (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διάρκεια: 4 εξάμηνα.

Εισαγωγή: Αξιολόγηση φακέλου υποψηφιότητας και συνέντευξη επιλογής.

Δίδακτρα: 6.480€.

Παρακολούθηση: Εξ αποστάσεως

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ NEAPOLIS  ΠΑΦΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Neapolis  δεν προσφέρει Μεταπτυχιακό Ειδικής Αγωγής, προσφέρει όμως Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Ανθρώπινη Ανάπτυξη και Μάθηση που απευθύνεται στους εν ενεργεία ή εν δυνάμει εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση του φυσιολογικού κατά του αποκλίνοντος προτύπου ανάπτυξης και μάθησης. Κόστος 5.400€. Οι πτυχιούχοι εγγράφονται στους ειδικούς πίνακες  χωρίς πρακτική.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΟΛΛΕΓΙΑ

Τα προγράμματα των Ελληνικών ιδιωτικών κολλεγίων δεν λαμβάνουν ακαδημαϊκή αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση στο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας για την αναγνώριση των τίτλων τους.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΙΕΠ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ημερομηνία έναρξης των κριτηρίων είναι η ημερομηνία ανάρτησής της στη Διαύγεια, δηλαδή η 11η Μαρτίου 2016. Τα οριστικά κριτήρια συνάφειας μεταπτυχιακών με την Ειδική Αγωγή έχουν ως εξής:

 1. Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί από Παιδαγωγικό Τμήμα ή Τμήμα Ανθρωπιστικών σπουδών ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή και από άλλα Τμήματα και να έχει εκπαιδευτική ή παιδαγωγική εφαρμογή στην ΕΑΕ.
 2. Ο χρόνος σπουδών πλήρους φοίτησης να είναι τουλάχιστον 3 εξάμηνα δηλαδή να έχει 90 πιστωτικές μονάδες ECTS. Το πρόγραμμα σπουδών να περιλαμβάνει πρακτική άσκηση σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Στο χρόνο σπουδών να περιλαμβάνεται πρακτική άσκηση τουλάχιστον 20 πιστωτικών μονάδων ECTS.
 3. Η πρακτική άσκηση να έχει υλοποιηθεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ή/και σχολικές μονάδες γενικής αγωγής όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η πρακτική άσκηση να είναι βεβαιωμένη από τον επόπτη καθηγητή και τον υπεύθυνο της σχολικής μονάδας και να συνοδεύεται από ημερολόγιο/παρουσιολόγιο.
  Η πρακτική άσκηση να περιλαμβάνει παρατήρηση, σχεδιασμό μαθημάτων ή εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, συμμετοχή στη διδασκαλία και απαραιτήτως εποπτευόμενη αυτόνομη διδασκαλία ή εκπαιδευτική παρέμβαση όπως αυτή ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Δεν γίνονται δεκτές: πρακτικές ασκήσεις εξ αποστάσεως, μελέτες περίπτωσης, ιδιωτικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Η προϋπηρεσία να μην θεωρείται πρακτική άσκηση.
 4. Τα 6/9 των μαθημάτων (συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής εργασίας και της πρακτικής άσκησης) ή οι 60 από τις 90 απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες ECTS του Προγράμματος Σπουδών να είναι σχετικά με τις κατηγορίες αναπηριών ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών όπως αυτές ορίζονται στο νόμο 3699/2008, Άρθρο 3 ή στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την ΕΑΕ.

Β) Ως προς την ημερομηνία έναρξης των κριτηρίων,
Να ισχύουν τα κριτήρια από την ημερομηνία ανάρτησης στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ (11-3-2016) και δεν θίγονται κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων που έχουν εγγραφεί και φοιτούν πριν την ημερομηνία ανάρτησης της εν λόγω απόφασης.».

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την από 12/2/2016 ανακοίνωση του ΔΟΑΤΑΠ: «Πρακτική άσκηση η οποία ενσωματώνεται σε πρόγραμμα σπουδών ομοταγών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και στην οποία αποδίδονται πιστωτικές μονάδες (ECTS) οι οποίες περιλαμβάνονται στις πιστωτικές μονάδες που απαιτούνται για τη χορήγηση του τίτλου σπουδών, πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί στη χώρα στην οποία απονέμεται ο τίτλος» .  Αυτό σημαίνει ότι ο ΔΟΑΤΑΠ δεν θα αναγνωρίζει τίτλους σπουδών της αλλοδαπής, στους οποίους η πρακτική άσκηση που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών, δεν έχει πραγματοποιηθεί στην χώρα όπου εδρεύει το πανεπιστήμιο χορήγησης του  τίτλου.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ Ι.Ε.Π. 23/9/2016

1ο μήνυμα

«Καλησπέρα σας,

κατόπιν επικοινωνίας με το ΙΕΠ και την συνομιλία μου με τον κ. Κούτρη, για την εγγραφή στους εκπαιδευτικούς καταλόγους και τη συνάφεια του μεταπτυχιακού στο οποίο εγγράφηκα DL Ειδική Εκπαίδευση, παρακαλώ πολύ όπως με ενημερώσετε εγγράφως τι εννοείτε όταν αναγράφετε στην ΑΔΑ ότι :

Δεν γίνονται δεκτές: πρακτικές ασκήσεις εξ αποστάσεως

από τη στιγμή που η πρακτική πληροί τα κριτήρια που έχετε θέσει πώς νοείται εξ αποστάσεως.

Σημειώνω ότι στην ΑΔΑ δεν αναγράφετε κάπου ότι η πρακτική πρέπει να είναι στην έδρα του πανεπιστημίου, αυτό αναφέρθηκε από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Θα το εκτιμούσα αν μου απαντούσατε εγκαίρως».

2ο μήνυμα

«Επίσης σε συνέχεια του προηγούμενου μηνύματος και μετά από επικοινωνία με το Πανεπιστήμιο Frederick μου έστειλαν την επιστολή του Συντονιστή του Μεταπτυχιακού του Πανεπιστημίου, που βεβαιεί ότι έχουν ξεκινήσει οι διεργασίες για την ανεύρεση πρακτικών σε φορείς σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας.

Άρα η Πρακτική Άσκηση που θα γίνει από Έλληνες φοιτητές στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Για του λόγου το αληθές σας αποστέλλω το έγγραφο του πανεπιστημίου και αναμένω το συντομότερο απάντηση στο ερώτημα μου, δηλαδή αν η πρακτική που θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην Ελλάδα σε Ειδικά Σχολεία και Φορείς θα αναγνωριστεί από το Ι.Ε.Π.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Αναμένω την απάντηση σας».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ Ι.Ε.Π.

«Αρχικά δεν εξετάζουμε προγράμματα πανεπιστημίων αλλά το φάκελο του υποψηφίου με βάση τα δημοσιευμένα κριτήρια τα οποία βρίσκονται αναρτημένα στην κεντρική σελίδα του ΙΕΠ :http://www.iep.edu.gr/images/Prokirikseis/Deltia_Typou/7%CE%9759%CE%9F%CE%9E%CE%9B%CE%94-%CE%A4%CE%9F%CE%A6.pdf . Παρακαλούμε να τα μελετήσετε προσεκτικά.

Θα διαπιστώσετε ότι για την πρακτική άσκηση δεν υπάρχει περιορισμός για το σε ποια χώρα πραγματοποιείται.  Η χώρα παρακολούθησης των σπουδών αφορά τον ΔΟΑΤΑΠ και όχι την Επιτροπή Συνάφειας του ΙΕΠ.

Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στις σπουδές σας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΕΠ

Γραμματεία»

Tο Μεταπτυχιακό Ειδικής Εκπαίδευσης πληροί όλα τα κριτήρια συνάφειας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας.

Συχνές Ερωτήσεις

Με ποια διαδικασία αναγνωρίζονται οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι του Πανεπιστημίου από τον ΔΟΑΤΑΠ;2016-11-16T15:14:08+00:00

Η αναγνώριση των μεταπτυχιακών τίτλων πραγματοποιείται με την υποβολή αίτησης και πληρώνοντας το σχετικό παράβολο.

Αν για προσωπικούς λόγους θελήσω να διακόψω μου επιστρέφονται τα χρήματα που έχω καταβάλλει;2016-11-16T15:13:40+00:00

Κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης, η οικονομική επιτροπή του Πανεπιστημίου κρίνει αν θα υπάρξει επιστροφή χρημάτων.

Μπορώ να διακόψω προσωρινά τη φοίτηση μου και να συνεχίσω αργότερα;2016-11-16T15:13:11+00:00

Μπορεί να διακοπεί η φοίτηση για διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων και με την προϋπόθεση ότι το μεταπτυχιακό πρόγραμμα υφίσταται με την ίδια δομή.

Τι προβλέπεται σε περίπτωση αποτυχίας σε κάποιο μάθημα;2016-11-16T15:12:45+00:00

Αν ο τελικός βαθμός του μαθήματος κυμαίνεται από 4 ως 4,9 τότε ο φοιτητής έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα να επαναλάβει την εξέταση χωρίς επιβάρυνση την επόμενη εξεταστική περίοδο.

Αν ο τελικός βαθμός είναι μικρότερος του 4 τότε ο φοιτητής επιλέγει υποχρεωτικά το συγκεκριμένο μάθημα το επόμενο εξάμηνο αναλαμβάνοντας και το σχετικό κόστος.

Υπάρχει επαναληπτική εξέταση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που παρακολουθώ;2016-11-16T15:12:06+00:00

Το Πανεπιστήμιο ορίζει επαναληπτική εξέταση μόνο για τους φοιτητές οι οποίοι για σοβαρό λόγο δεν παραβρέθηκαν στην κανονική εξέταση του μαθήματος.

Πού, με ποιόν τρόπο και πότε πραγματοποιούνται οι εξετάσεις;2016-11-16T15:11:38+00:00

Οι εξετάσεις διεξάγονται ταυτόχρονα σε Ελλάδα και Κύπρο με το πέρας του Ακαδημαϊκού Εξάμηνου στο Εξεταστικό Κέντρο που έχει δηλώσει ο κάθε φοιτητής ότι θα παρακαθίσει για την εξεταστική περίοδο.

Για τον νομό Κέρκυρας, οι εξετάσεις διενεργούνται στον Εκπαιδευτικό Όμιλο Plus που βρίσκεται επί της Δονάτου Δημουλίτσα 34, Πλατεία Ψυχιατρείου.

Ποια είναι η διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης του εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακού Ειδικής Εκπαίδευσης;2016-11-16T15:09:52+00:00

Η φοίτηση πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας (portal) του Πανεπιστημίου, στην οποία ο φοιτητής εισέρχεται με κωδικούς.

Επίσης σε κάθε μάθημα εκπονείται το λιγότερο μία εργασία, της οποίας ο βαθμός προσμετράται  στον τελικό βαθμό του μαθήματος.

Πόσο διαρκεί η φοίτηση;2016-11-16T15:06:34+00:00

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών του Μεταπτυχιακού Ειδικής Εκπαίδευσης ανέρχεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα (18 μήνες) η οποία δύναται να παραταθεί μέχρι τα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Ειδικής Εκπαίδευσης η ελάχιστη διάρκεια έχει προσαυξηθεί κατά ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο, λόγω της Πρακτικής Άσκησης.

Σε περίπτωση που οι φοιτητές αποτύχουν σε ένα μάθημα ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στον αναμενόμενο χρόνο, η διάρκεια των σπουδών μπορεί να παραταθεί.
Ο χρόνος επέκτασης θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Frederick, σχετικά με την αποφοίτηση των φοιτητών , ο οποίος ορίζει ότι η μέγιστη διάρκεια σπουδών 6 εξάμηνα και για μερική φοίτηση 12 εξάμηνα.

Σε τι γλώσσα διδάσκεται το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ειδικής Εκπαίδευσης;2016-11-16T15:04:30+00:00

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική.

Κατά την διάρκεια των σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος εξ αποστάσεως, που παρακολουθώ θα πρέπει να μεταβούν οι φοιτητές στην Κύπρο;2016-11-16T15:02:49+00:00

Καθ’ όλη τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών δεν απαιτείται παρουσία στην Κύπρο καθώς η εκπαίδευση γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου στην οποία έχει πρόσβαση κάθε φοιτητής.

Διαδικασία Εγγραφής

Α) Κριτήρια Εισδοχής Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Επίσημα επικυρωμένα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών προσόντων (πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ ή πανεπιστημιακός τίτλος εξωτερικού αναγνωρισμένος από ΔΟΑΤΑΠ, με αναλυτική βαθμολογία).
 • Επικυρωμένο Απολυτήριο Λυκείου.
 • Επικυρωμένο Αντίγραφο Ταυτότητας.
 • Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας.
 • Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν απαιτείται).
 • Μία (1) συστατική επιστολή (Πρότυπο)
 • Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων (Οδηγίες)
 • Συμπληρωμένη αίτηση.

Β) Προεγγραφή

 • Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα καταθέτη στον Εκπαιδευτικό Όμιλο Plus.
 • Ο Όμιλος αναλαμβάνει την διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο.
 • Το πανεπιστήμιο αξιολογεί την αίτηση και αποστέλλει αποδοχή ή μη της αίτησης εγγραφής.

Γ) Εγγραφή

Σε περίπτωση που το πανεπιστήμιο αποδεχτεί το φοιτητή αυτός καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης (Προκαταβολή) των διδάκτρων. Ακολούθως στο φοιτητή αποστέλλονται όλα τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες για να ξεκινήσει η φοίτηση.