Όροι Συμμετοχής

Όροι Συμμετοχής2017-06-16T12:43:02+00:00
 1. Ο Κερκυρϊκός Εκπαιδευτικός Όμιλος «Plus», διαθέτει για λήψη έναν οδηγό , σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, που όλοι συνομολογούνται ουσιώδεις.
 2. Δικαίωμα λήψης έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας τους.
 3. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να λάβουν το αρχείο πρέπει να δηλώσουν τα ζητούμενα στοιχεία από την εφαρμογή που παρέχει το Facebook. Στην συνέχεια θα πρέπει να πατήσουν πάνω στο πεδίο «Λήψη Αρχείου pdf».
 4. Τα στοιχεία που περιέχονται στον οδηγό δεν είναι αποτέλεσμα συγγραφής ή έρευνας που διενέργεισε το «Plus» αλλά είναι από συλλογή πληροφοριών από το διαδύκτιο και αναφέρονται σε κάθε σημείο οι πηγές.
 5. Το Plus αποπειήται οπαδήποτε στοιχείο δεν είναι ακριβές, και δεν διατειρή κανένα πνευματικό δικαίωμα από τα κείμενα αυτά.
 6. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, σλόγκαν, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του Plus.
 7. Η παροχή των προσωπικών στοιχείων των συμμετεχόντων αποτελεί ρητή αποδοχή για την επεξεργασία τους και τη δημοσίευσή τους στο πλαίσιο του διαγωνισμού και για τους σκοπούς του.
 8.  Με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό ο κάθε συμμετέχων συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από το  Plus, μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν από το  Plus σύμφωνα τις διατάξεις του ν.2472/1997 όπως ισχύει, του ν. 3471/2006 και τις αποφάσεις και οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του διαγωνισμού (ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων, τη διανομή των δώρων σε αυτούς κλπ) ή για ενημέρωσή τους (τυχόν αποστολή ενημερωτικού-διαφημιστικού υλικού έχει ζητηθεί από τον συμμετέχοντα κλπ).
 9. Οι συμμετέχοντες έχουν τα δικαιώματα ενημέρωσης, αντίρρησης και πρόσβασης σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα σύμφωνα με τα άρθρα 11-13 του νόμου 2472/1997, τα οποία μπορούν να ασκήσουν με γραπτή αίτηση τους στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Plus με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Δονάτου Δημουλίτσα 34, 49100, Κέρκυρα  ή επικοινωνώντας στο τηλέφωνο 2661028600 τις ώρες 15.00-20.00 από Δευτέρα έως Παρασκευή
 10. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τους παρόντες όρους από την ιστοσελίδα της εφαρμογής του διαγωνισμού.
 11. Η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής, την παροχή της απαιτούμενης συναίνεσης, καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του  Plus.
 12. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με το διαγωνισμό θα επιλύεται από τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια Κερκύρας.