Εκπαιδευτικός Όμιλος | Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Δια Βίου Μάθησης, Μελέτης, Εκδοτικός Οίκος | 2661028600|info@plus.edu.gr
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Frederick 2017-01-13T20:31:11+00:00

Plus αποκλειστικός αντιπρόσωπος & εξεταστικό κέντρο για τον νομό της Κέρκυρας

Ενημερωθείτε άμεσα σήμερα

Σχολή Επιστημών της Αγωγής

Φόρμα Εγγραφής
Περισσότερες Πληροφορίες
Διαδικασία Εγγραφής
Κλείστε ραντεβού για προσωπική ενημέρωση

Εξ’ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό στην Ειδική Εκπαίδευση

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ειδική Εκπαίδευση (M.A. in Special Education) προσφέρεται από τη Σχολή Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick. Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (Κ.Υ.Σ.Α.Τ.Σ.). Έχει επίσης αναγνωριστεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμο με τα αντίστοιχα των Ελληνικών Α.Ε.Ι.

Το πρόγραμμα έχει ελάχιστη διάρκεια φοίτησης 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων (full time φοίτηση) και μέγιστη τα έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα (part time φοίτηση). Προσφέρεται και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως μάθησης (distance learning). Από το Μάρτιο 2016 με απόφαση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. προστέθηκε η Εποπτευόμενη Πρακτική Άσκηση μετά το τελευταίο (3ο) ακαδημαϊκό εξάμηνο σπουδών. Το πρόγραμμα διδάσκεται στην Ελληνική γλώσσα. Για την περάτωσή του ο φοιτητής ολοκληρώνει 9 μαθήματα (7 υποχρεωτικά και 2 επιλογής) και την Πρακτική και λαμβάνει 90 ECTS από τα μαθήματα και 20 ECTS από την Πρακτική.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκπαίδευση και υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά και τα ειδικά σχολεία. Επίσης στοχεύει στην παροχή γνώσεων, στην ευαισθητοποίηση, και στην εκπαίδευση πτυχιούχων Παιδαγωγικών και άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων σε θέματα Ειδικής Ενταξιακής Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα αυτό θα παρέχει επιστημονική ενημέρωση όσον αφορά τον εντοπισμό, την αξιολόγηση αλλά και την αντιμετώπιση παιδιών με ειδικές ανάγκες μέσα στο γενικό σχολείο (γενική τάξη, ειδική μονάδα, ή εξατομικευμένη ειδική εκπαίδευση) αλλά και σε άλλους χώρους παροχής ειδικής εκπαίδευσης. Το παρόν Πρόγραμμα θα δώσει επίσης την ευκαιρία για την διεξαγωγή ερευνητικών έργων σε ένα τομέα στον οποίο δεν έχουν διεξαχθεί πολλές έρευνες μέχρι σήμερα, τουλάχιστον στον Κυπριακό χώρο.

Κάθε μαθητής έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με την ψυχοσωματική του ανάπτυξη, την γνωστική και γλωσσική του ικανότητα, την κοινωνικοποίηση και τη συναισθηματική του ανάπτυξη, στις περισσότερες περιπτώσεις οι διαφορές μεταξύ των παιδιών δεν είναι τόσο μεγάλες που θα χρειαζόταν διαφορετική προσέγγιση, σε άλλες όμως περιπτώσεις παιδιά παρουσιάζουν τέτοιες διαφορές με τα υπόλοιπα παιδιά της ίδια χρονολογικής ηλικίας που χρειάζεται ειδική εκπαιδευτική βοήθεια για να μπορέσει το παιδί να πάρει τα μέγιστα από την εκπαίδευση. Το πρόγραμμα στοχεύει στο να προετοιμάσει τον εκπαιδευτικό να εκπαιδεύσει, παιδαγωγήσει, στηρίξει, και γενικά να ενσωματώσει το παιδί στο σχολείο με συνέπεια και την καλύτερη ενσωμάτωση του στην κοινωνία. Τα μαθήματα του προγράμματος συμπεριλαμβάνουν θεωρητικά μαθήματα που ασχολούνται με γενικά, ειδικά και σύγχρονα θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης αλλά και πιο πρακτικά μαθήματα που αφορούν στην διδακτική μεθοδολογία και στις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται στην ειδική εκπαίδευση και την αντιρατσιστική αγωγή. Επίσης, μεταξύ άλλων, παρουσιάζεται η αναπτυξιακή πορεία σε όλους τους τομείς ανάπτυξης και οι πιθανές αποκλίσεις που μπορεί να υπάρξουν, αλλά και η συμπτωματολογία ποικίλων ειδικών αναγκών και ο τρόπος αξιολόγησης στην ειδική εκπαίδευση.

Ο στόχος συνολικά είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν ένα ευρύ και σταθερό επιστημονικό και παιδαγωγικό υπόβαθρο σε σχέση με την ενσωμάτωση συγκεκριμένων ομάδων μαθητών στις εκπαιδευτικές διαδικασίες αλλά και στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής του εξέλιξης.

Με την επιτυχή συμπλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές και φοιτήτριες αναμένεται να γνωρίζουν και να βλέπουν με κριτικό πνεύμα το σύνολο των θεμάτων που αφορούν την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα αναμένεται:

 • να γνωρίζουν θέματα που αφορούν: τον εννοιολογικό προσδιορισμό της ενιαίας και ενταξιακής εκπαίδευσης, διαφορετικά μοντέλα προσέγγισης της αναπηρίας, την ιστορική και θεσμική εξέλιξη της ειδικής αγωγής και του αιτήματος για ενταξιακή εκπαίδευση, καθώς και ζητήματα που αφορούν την εκπαιδευτική πράξη, όπως οι δομές και λειτουργίες του ειδικού και ενταξιακού σχολείου και η διαφοροποιημένη προσέγγιση στη διδασκαλία.
 • να κατανοούν και να ενσωματώνουν βασικές έννοιες της ΠΕ και εναλλακτικά μοντέλα στη διαχείριση δύσκολων περιπτώσεων/μαθητών με Ειδικές εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ).
 • να κατανοούν θεωρητικά τα μοντέλα αλλά και να κάνουν κριτική ανάλυση των διαφόρων μεθόδων και ψυχοπαιδαγωγικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της τάξης για την προαγωγή της ένταξης των μαθητών με ιδιαίτερες δυσκολίες.
 • να έχουν μία διαφορετική αντίληψη για το σχολικό πλαίσιο, και να μπορούν να συνεργάζονται με άλλους ειδικούς και γονείς σε μία πάντοτε ενταξιακή υποστηρικτική προοπτική των μαθητών με ΕΕΑ.
 • να κατανοούν τις βασικές αρχές οι οποίες διέπουν την ανάπτυξη του ατόμου στους βασικούς τομείς κατά τη διάρκεια της βρεφικής, νηπιακής, σχολικής και εφηβικής ηλικίας και να γνωρίσουν την τυπική πορεία της ανάπτυξης σε αυτούς τους τομείς. Επίσης, να κατανοούν την αλληλεπίδραση μεταξύ γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης.
 • να γνωρίζουν τις πιθανές αποκλίσεις από την τυπική πορεία της ανάπτυξης, με ειδικότερους στόχους την εξοικείωσή τους με βασικά θέματα της ψυχοπαθολογίας του παιδιού και του εφήβου, την ευαισθητοποίησή τους ως προς τους ειδικούς τρόπους προσέγγισης που απαιτούνται στις περιπτώσεις των παιδιών και των εφήβων με αναπτυξιακά προβλήματα και την επαφή τους με τις βασικές θεραπευτικές μεθόδους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.
 • να κατανοούν και να διενεργούν με ευαισθησία και επιτυχία μεθόδους αξιολόγησης, με σκοπό την αναγνώριση των ειδικών αναγκών και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών, μέσα σε ένα περιβάλλον ένταξης όλων των παιδιών.
 • να γνωρίζουν ποικίλες μορφές ειδικών αναγκών, τους αιτιολογικούς παράγοντες, τα διαγνωστικά κριτήρια και τα χαρακτηριστικά των πιο συχνών διαταραχών/δυσκολιών/αναπηριών.
 • να κατανοούν βασικές μεθόδους σχεδιασμού, διεξαγωγής και κριτικής ανάλυσης της έρευνας και ειδικότερα της εκπαιδευτικής έρευνας σε θέματα Ειδικής και Ενιαίας Εκπαίδευσης.
 • να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν είτε ποιοτική είτε ποσοτική έρευνα

Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδικής Εκπαίδευσης μπορούν να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί και ως ειδικοί εκπαιδευτικοί σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Δημοτικής και Προ-δημοτικής εκπαίδευσης και έχουν δικαίωμα ταυτόχρονης εγγραφής στον κατάλογο διοριστέων σε θέση δασκάλου, νηπιαγωγού ή Ειδικού Εκπαιδευτικού. Αποκτώντας το Μεταπτυχιακό Ειδικής Εκπαίδευσης μπορούν να ενισχύσουν την πιθανότητα εργοδότησής  τους γενικά στη δημόσια υπηρεσία και να δουλέψουν ως ειδικοί εκπαιδευτικοί σε σχολεία του ιδιωτικού τομέα, σε ιδιωτικά φροντιστήρια, σε ειδικά σχολεία και κέντρα ημέρας αλλά και ως ιδιώτες ειδικοί εκπαιδευτικοί.

Το Μεταπτυχιακό Ειδικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Frederick απευθύνεται σε:

 • Εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής κάθε είδους και βαθμίδας  που θέλουν να εγγραφούν στις λίστες ειδικής αγωγής
 • Πτυχιούχους Ειδικής Αγωγής ελληνικών Πανεπιστημίων και αντίστοιχων αναγνωρισμένων αλλοδαπής
 • Ψυχολόγους
 • Κοινωνικούς λειτουργούς
 • Πτυχιούχους Νοσηλευτικής
 • Εργοθεραπευτές
 • Νηπιαγωγούς
 • Φυσικοθεραπευτές
 • Λογοθεραπευτές
 • Πτυχιούχους Γυμναστικής Ακαδημίας
 • Πτυχιούχους Μουσικών Σπουδών
 • Πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ 4-ετούς φοίτησης με αναγνωρισμένο Πτυχίο από Ελληνικό Πανεπιστήμιο ή ισότιμο Αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
Φόρμα Εγγραφής
Περισσότερες Πληροφορίες
Διαδικασία Εγγραφής
Κλείστε ραντεβού για προσωπική ενημέρωση

Εξ’ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τόσο του παλιού όσο και του νέου διοικητικού στελέχους που θέλει να διευρύνει το γνωσιολογικό του υπόβαθρο ώστε το τελικό στάδιο να βοηθήσει στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Αυτό επιτυγχάνεται με την παρουσίαση επίκαιρων και σημαντικών ζητημάτων, όπως είναι η οργανωσιακή συμπεριφορά, η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, η αποτελεσματική ηγεσία, οι σχέσεις τεχνολογίας με την ηγεσία, αποτελεσματική ομαδική εργασία στην εκπαίδευση, λήψη αποφάσεων.

Η ελάχιστη φοίτηση του προγράμματος είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα (18 μήνες) και θεωρείται πλήρης φοίτηση ενώ ο φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει έως και έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα (36 μήνες) όπου η φοίτησή του θεωρείται μερική.

Σε κάθε εξάμηνο ο φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα που αντιστοιχούν σε 30 ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (το μέγιστο). Αναλυτικά, θα πρέπει να παρακολουθήσει 3 υποχρεωτικά μαθήματα και στη συνέχεια μπορεί να επιλέξει 2 από τις 3 ενότητες μαθημάτων που σημαίνει 3 μαθήματα από την 1η ενότητα και 3 μαθήματα από τη 2η ενότητα ή να επιλέξει από την 3η ενότητα τα δυο μέρη της μεταπτυχιακής διατριβής καθώς και ένα μάθημα από την 1η ή 2η ενότητα μαθημάτων.

Η σημασία της αποτελεσματικής οργάνωσης και διοίκησης σχολικών μονάδων αλλά και των εκπαιδευτικών συστημάτων έχει πολλαπλασιαστεί κατά τα τελευταία 25-30 χρόνια. Σε μια εποχή όπου οι κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές αλλαγές είναι συνεχείς και ραγδαίες και ταυτόχρονα οι απαιτήσεις για παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης μεγαλύτερες από ποτέ, η ανάγκη για προετοιμασία κατάλληλων διοικητικών στελεχών έχει φτάσει στο υψηλότερο της σημείο. Η αναγνώριση της σημασίας της αποτελεσματικής σχολικής ηγεσίας είναι πλέον καθολική από ερευνητές, ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς και γονείς. Πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα στο εξωτερικό καταδεικνύουν πως η ηγεσία σχολικής μονάδας είναι ο δεύτερος σχολικός παράγοντας σε θετική επίδραση στα αποτελέσματα μαθητών.

Ο σχολικός ηγέτης του σήμερα δεν μπορεί να αντεπεξέλθει με επιτυχία στο δύσκολο έργο του χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία. Χρήσιμη μεν η επαγγελματική εμπειρία αλλά εξίσου χρήσιμη είναι και η θεωρητική/επιστημονική κατάρτιση. Το εξ’ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Διοίκηση Σχολικών Μονάδων έχει ως στόχο να βοηθήσει τους τωρινούς αλλά και μελλοντικούς σχολικούς ηγέτες στην προσπάθεια τους για αποτελεσματική διοίκηση σχολείου. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να εξοπλίσει τους φοιτητές με ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων όσον αφορά τη θεωρία και την πρακτική της εκπαιδευτικής διοίκησης και της εκπαιδευτικής ηγεσίας.

Λαμβάνοντας υπόψη το σημερινό εκπαιδευτικό συγκείμενο μέσα στο οποίο καλείται ο ηγέτης να εκπληρώσει τον ρόλο του αλλά και τις σύγχρονες προσεγγίσεις και τάσεις στην εκπαιδευτική διοίκηση και ηγεσία , το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τόσο του παλιού όσο και του νέου διοικητικού στελέχους που θέλει να διευρύνει το γνωσιολογικό τους υπόβαθρο ώστε σε τελικό στάδιο να βοηθήσουν στην βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Αυτό θα επιτευχθεί με την παρουσίαση επίκαιρων και σημαντικών ζητημάτων όπως είναι η οργανωσιακή συμπεριφορά, η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, η αποτελεσματική ηγεσία, οι σχέσεις τεχνολογίας με την ηγεσία, αποτελεσματική ομαδική εργασία στην εκπαίδευση, λήψη αποφάσεων.
Ειδικότερα, ο σχεδιασμός του προγράμματος βασίζεται στους πιο κάτω τρεις άξονες:
(α) Παρουσίαση σύγχρονων θεωριών και ερευνητικών αποτελεσμάτων όσον αφορά την αποτελεσματική σχολική ηγεσία
(β) Ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των διοικητικών στελεχών ώστε να διαθέτουν ρεπερτόριο επιλογών και αντιδράσεων σε καταστάσεις που αντιμετωπίζουν
(γ) Ανάπτυξη κριτικής σκέψης για την θεωρία και πρακτική της εκπαιδευτικής διοίκησης και εκπαιδευτικής ηγεσίας.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος στηρίχθηκε επίσης στην δομή και το περιεχόμενο πετυχημένων παρόμοιων προγραμμάτων από πανεπιστήμια στο εξωτερικό αλλά διατηρεί το δικό του ξεχωριστό χαρακτήρα μέσα από τις εφαρμογές της επιστημονικής γνώσης στο εκπαιδευτικό συγκείμενο του ευρύτερου Ελλαδικού χώρου.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αναμένεται ότι με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να:

 • Έχουν αποκτήσει ένα στερεό υπόβαθρο στην θεωρία αλλά και την πρακτική της εκπαιδευτικής διοίκησης και εκπαιδευτικής ηγεσίας
 • Ερμηνεύουν και να εξηγούν την δράση και λειτουργία των σχολικών μονάδων
 • Κατανοούν τις διαδικασίες μάθησης και διδασκαλίας ώστε να διαμορφώνουν τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό και τους μαθητές
 • Αναλύουν τις αρχές της κουλτούρας του σχολείου και να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις για εισαγωγή, ανάπτυξη και διατήρηση κουλτούρας
 • Γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της ποιοτικής ομαδικής εργασίας και να οργανώνουν αποτελεσματικές κοινότητες μάθησης για τους εκπαιδευτικούς
 • Κατανοούν τις χρήσεις της τεχνολογίας στην ηγεσία
 • Δουλεύουν αποτελεσματικά με εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές για την επίτευξη όσο το δυνατόν καλύτερων αποτελεσμάτων
 • Χρησιμοποιούν την αξιολόγηση διδασκαλίας και διδακτικού έργου ως αποτελεσματικό εργαλείο ηγεσίας.
 • Επιλέγουν και να εφαρμόζουν ηγετικά και διοικητικά στυλ και πρακτικές αποτελεσματικής ηγεσίας ανάλογα με την κατάσταση
 • Αναλύουν και να αξιολογούν την έρευνα για την διοίκηση και ηγεσία
 • Αναλύουν και να αξιολογούν εκπαιδευτικές πολιτικές όσον αφορά τη σημασία και τις προεκτάσεις που έχουν για το προσωπικό και την εκπαίδευση
 • Διαμορφώνουν το κατάλληλο σχολικό περιβάλλον για όλους τους μαθητές
 • Βοηθούν στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στα σχολεία.
 • Συγγράφουν επιστημονικές εργασίες που να είναι σε θέση να δημοσιευθούν σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και να παρουσιαστούν σε τοπικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να επιμορφωθούν για την εκπαιδευτική διοίκηση και την αποτελεσματική ηγεσία στο σχολικό περιβάλλον.

Απευθύνεται σε απλούς εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και αποκλείει όλους όσους εκτός εκπαίδευσης θα ήθελαν να αποκτήσουν ένα γνωσιολογικό υπόβαθρο στην εκπαιδευτική διοίκηση.

Φόρμα Εγγραφής
Περισσότερες Πληροφορίες
Διαδικασία Εγγραφής
Κλείστε ραντεβού για προσωπική ενημέρωση

Εξ’ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό στα Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία

Το εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών στα Αναλυτικά Προγράμματα και τη Διδασκαλία δίνει έμφαση στην οριοθέτηση και την ανάδειξη των δεσμών μεταξύ των αναλυτικών προγραμμάτων, της διδασκαλίας, της αξιολόγησης και του τρόπου που οι διαδικασίες αυτές επηρεάζουν την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής που χαράσσουν τα κράτη. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα αποκτήσουν βαθιά κατανόηση της πολυπλοκότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των πολλαπλών δυνάμεων που επηρεάζουν τη λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων καθώς και θα αναπτύξουν δεξιότητες για συμμετοχική έρευνα δράσης για εισαγωγή βιώσιμων εκπαιδευτικών καινοτομιών και ανάληψη θέσεων στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.

Η ελάχιστη φοίτηση του προγράμματος είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα (18 μήνες) και θεωρείται πλήρης φοίτηση ενώ ο φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει έως και έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα (36 μήνες) όπου η φοίτησή του θεωρείται μερική.

Το πρόγραμμα προσφέρει τρεις κατευθύνσεις, την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, τη Γλώσσα και Λογοτεχνία και την Ηγεσία και Διδασκαλία. Σε κάθε εξάμηνο ο φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα που αντιστοιχούν σε 30 ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (το μέγιστο). Αναλυτικά, θα πρέπει να παρακολουθήσει 6 υποχρεωτικά μαθήματα και θα επιλέξει και 3 μαθήματα από την κατεύθυνση που έχει ακολουθήσει. Δεν είναι απαραίτητη η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Με βάση το γενικό σκοπό και τη συλλογιστική σχεδιασμού του εξ αποστάσεως Μάστερ «Επιστήμες Αγωγής: Αναλυτικά Προγράμματα και Διδασκαλία», οι βασικοί σκοποί είναι ενδεικτικά οι ακόλουθοι:

 1. Η ολοκληρωμένη θεώρηση των εννοιών των  αναλυτικών  προγραμμάτων, της διδασκαλίας και της αξιολόγησή της και η κατανόηση των βασικών τους αλληλεπιδράσεων.
 2. Η στοχευμένη ενσωμάτωση των τεχνολογικών εργαλείων στη διδακτική διαδικασία με παιδαγωγικές προσεγγίσεις που μεγιστοποιούν την προστιθέμενη μαθησιακή τους αξία.
 3. Η ανάδειξη της έρευνας δράσης ως σημαντικού εργαλείου στην υπηρεσία των εκπαιδευτικών για αποδοτικότερες διδακτικές προσεγγίσεις υλοποίησης των στόχων του αναλυτικού προγράμματος.
 4. Η κατανόηση της ανάγκης για συστηματική δια βίου μάθηση, με προσφυγή στις τεχνολογικές δυνατότητες για δημιουργία διαδικτυακών κοινοτήτων μάθησης και συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης.
 5. Η συστηματική και σταδιακή αναβάθμιση και άμβλυνση των διδακτικών και ερευνητικών δυνατοτήτων των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Frederick, με τελικούς αποδεκτές των πλεονεκτημάτων αυτών τους μετεκπαιδευόμενους, το εκπαιδευτικό σύστημα και την Κυπριακή κοινωνία γενικότερα
 6. Η γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος εκπαιδευτικών και μαθητών και η ανάδειξη του ψηφιακού εγγραμματισμού ως εργαλείου προόδου και ανάπτυξης της Κυπριακής κοινωνίας.
 7. Η παραγωγή νέας γνώσης με συστηματική ερευνητική ενασχόληση στα εστιασμένα ενδιαφέροντα του προγράμματος και η καλλιέργεια ερευνητικών προσανατολισμών ανάμεσα στους λειτουργούς της εκπαίδευσης.
 8. Η ανάπτυξη αναλυτικής και κριτικής σκέψης και η καλλιέργεια γόνιμου διαλόγου και συνεργασίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των προκλήσεων που σχετίζονται με τα προβλήματα εκπαίδευσης ή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση  του προγράμματος, οι μετεκπαιδευόμενοι αναμένεται να:

 1. Απαριθμούν και να αναλύουν τα βασικά δομικά στοιχεία κάθε αναλυτικού προγράμματος και την αλληλοσυσχέτισή τους.
 2. Σχεδιάζουν διδακτικές στρατηγικές και να τις δικαιολογούν με βάση τις βασικές παραδοχές συγκεκριμένων θεωριών μάθησης.
 3. Να οριοθετούν τις επιδιώξεις της έρευνας δράσης για τη συλλογή ερευνητικής μαρτυρίας σε σχέση με επιβαλλόμενες διαφοροποιήσεις στο διδακτικό/μαθησιακό περιβάλλον.
 4. Διαφοροποιούν τις ποικίλες μορφές αξιολόγησης ανάλογα με τους σκοπούς που επιδιώκουν και τις συνδέσεις τους με το αναλυτικό πρόγραμμα και τις διδακτικές προσεγγίσεις που υιοθετούνται.
 5. Σχεδιάζουν και υλοποιούν πολλαπλές διδακτικές προσεγγίσεις, αναγνωρίζοντας τις θεωρητικές και εκπαιδευτικές στοχεύσεις και διαφορές τους.
 6. Απαριθμούν και να προσδιορίζουν τους λόγους που σχετίζονται με τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο της τεχνολογίας στις σύγχρονες κοινωνίες και την ευθύνη των εκπαιδευτικών συστημάτων για την προετοιμασία τεχνολογικά και ψηφιακά εγγράμματων πολιτών.
 7. Σχεδιάζουν και υλοποιούν δειγματικές περιπτώσεις ενσωμάτωσης τεχνολογικών εργαλείων και των δυνατοτήτων τους στη διδακτική/μαθησιακή διαδικασία, με τρόπο που να αναδεικνύεται η αξιοποίησή τους ως γνωστικών εργαλείων με σημαντική προστιθέμενη μαθησιακή αξία.
 8. Αντιπαραβάλλουν τα συγκριτικά μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα των ποιοτικών και ποσοτικών ερευνητικών προσεγγίσεων και να επιχειρηματολογούν για τη σημασία τους ως συμπληρωματικών ερευνητικών προσανατολισμών, που σχετίζονται με διαφορετικές κοσμοθεωρητικές αντιλήψεις.
 9. Επιχειρηματολογούν και διευκρινίζουν τη σημασία και το ρόλο της παιδαγωγικής/ διδακτικής ηγεσίας για την προώθηση των επιδιώξεων των εκπαιδευτικών συστημάτων και την υποστήριξη ποιοτικών αλλαγών ή καινοτόμων μεταρρυθμίσεων.
 10. Να τεκμηριώνουν την καθοριστική σημασία του γλωσσικού κώδικα ως εργαλείου προφορικής, γραπτής ή/και ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ως μοχλού της διατήρησης και εμπλουτισμού της ιστορικής και πολιτισμικής μνήμης, στο πλαίσιο του κριτικού εγγραμματισμού
 11. Υιοθετούν έμπρακτα ερευνητικό προσανατολισμό με στόχο τη συνεχή διαμορφωτική αξιολόγηση όλων των εκπαιδευτικών δράσεων.
 12. Εμπλέκονται συστηματικά σε δραστηριότητες που εναρμονίζονται με τις παραδοχές της δια βίου μάθησης, ως βασικής ανάγκης για προσαρμογή στα δεδομένα ενός μεταβαλλόμενου κοινωνικού, οικονομικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος και ως μοχλού για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη..

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές, είτε εξασφαλίζοντας θέσεις εργασίας, είτε προωθώντας την επαγγελματική τους σταδιοδρομία για να εγγραφούν σε σχετικές επαγγελματικές ενώσεις στην Κύπρο, την Ελλάδα και αλλού.

Συγκεκριμένα, απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) καθώς και σε κατόχους πτυχίων που σχετίζονται με την εκπαίδευση μαθητών εκτός σχολείου (πχ καθηγητές ξένων γλωσσών, δασκάλους μουσικής, ζωγραφικής).

Επίσης, απευθύνεται και σε ειδικότητες Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης καθώς και σε στελέχη των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα, ημικρατικών οργανισμών ή δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών (ΔΕΚΟ), που έχουν καθήκοντα διοίκησης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

Φόρμα Εγγραφής
Περισσότερες Πληροφορίες
Διαδικασία Εγγραφής
Κλείστε ραντεβού για προσωπική ενημέρωση

Εξ’ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό στις Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Στο πρόγραμμα χρησιμοποιούνται τεχνικές εκμάθησης για την ενσωμάτωση των θεμάτων της αειφορίας στα τυπικά και μη τυπικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και προσφέρει ένα εικονικό περιβάλλον μάθησης που υποστηρίζεται από κρίσιμες παιδαγωγικές μεθόδους στη διαδικασία αφομοίωσης σε θέματα βιωσιμότητας με την καινοτόμο χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας. Ο φοιτητής θα βελτιώσει τις κριτικές και αναλυτικές δεξιότητες των φοιτητών και θα αποκτήσει μια βαθύτερη κατανόηση της σχέσης μεταξύ εκπαίδευσης και του σχεδιασμού πολιτικής στον τομέα στης Αειφόρου Ανάπτυξης.

Η ελάχιστη φοίτηση του προγράμματος είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα (18 μήνες) και θεωρείται πλήρης φοίτηση ενώ ο φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει έως και έξι ακαδημαϊκά εξάμηνα (36 μήνες) όπου η φοίτησή του θεωρείται μερική.

Σε κάθε εξάμηνο ο φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα που αντιστοιχούν σε 30 ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (το μέγιστο). Αναλυτικά, θα πρέπει να παρακολουθήσει 6 υποχρεωτικά μαθήματα συμπληρώνοντας 45 ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες, να επιλέξει 2 μαθήματα και να συμπληρώσει 15 ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες καθώς και να εκπονήσει την διπλωματική εργασία συμπληρώνοντας με αυτή 30 ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες.

The MSc. on «ICT in Education for Sustainable Development» is an interdisciplinary program that focuses on developing competence and skill on Education for Sustainable Development enabled byICTs delivered through distance learning.

 • The course curriculum is driven by a learning paradigm that merges three theories of learning, namely: experiential learning, constructivist learning and transformative learning.
 • Students have access to and a complete understanding of a vast array of virtual collaboration tools and related resources geared towards student-generated questions that drive the content, processes and methods embedded in the learning experience.
 • The program reflects the realities of the global/local environments and provides foundational courses together with highly specialized modules in the area of ICT-enabling education for sustainable development.
 • Activities are designed to meet students’ various learning styles and encourage them to experience personal change towards learning to live together sustainably.
 • Students are engaged in exploring real-world issues and solving authentic problems using the available digital and sustainable development resources.
 • The flexible structure of our MSc. course delivered through a friendly online platform means that existing job or family commitments need not stop you from preparing for either a new career, upgrading your already work and/or aspire for further studies at the Ph.D. level.
 • You will be challenged by a study program, taught by acclaimed academics and professional experts, and learn from your global fellow students – a truly international group – through teamwork, innovative technologies and supportive environment.

The program aims to:

 • Use problem-based learning and service learning as methodologies for integrating sustainability issues in formal and non-formal education environments.
 • Enhance knowledge for informed decision and policy-making on education for sustainable development issues.
 • Develop a deeper understanding of the relationship between education policy and planning in the field of ESD; the institutional structures needed to support ESD policies; and the role of various actors and entities in shaping educational policy and change for sustainability.
 • Enhance critical, analytical and integrative skills for developing ICT-enabled ESD curricula and training programmes.
 • Produce professional experts on ICT-enabled ESD having the capacity to become reflective practitioners and agents of change, locally as well as globally.
 • Offer a virtual learning environment supported by critical pedagogies in contextualising sustainability issues with innovative use of ICTs as means, as resources and as enabling transformative tools.

Upon successful completion of this program, you should be able to:

 1. Critically examine current trends in sustainable development and relate these to systems thinking and transformational change.
 2. Develop inter-disciplinary and cross-curricular thematic lessons plans integrating ICT and sustainable development issues.
 3. Critically examine dominant systems and paradigms as well as analyze complex sustainability issues, locally and globally.
 4. Deconstruct and reconstruct the conventional discourse of research methodology; embracing principles of empowerment, change agency, active participation and reflection in the research process.
 5. Explore how people culturally conceptualize, manipulate, transform and humanize their natural environments over time.
 6. Reflect critically on one’s own theories, values, beliefs, learning, practice and professional development.
 7. Develop ICT-enabled instructional materials and programmes which will foster the formation of positive values, attitudes and ethical behaviour towards sustainable human development.
 8. Formulate critical reflective questions; clarify values; envision more positive futures; think systemically; and explore the dialectic between tradition and innovation.
 9. Design interactive, engaged and immersive learning activities addressing ESD issues enabled by ICTs.
 10. Design and develop participatory video clips that raise awareness and advocacy for sustainability amongst participants and community members by applying transformative pedagogy, critical action research and appropriate technologies.
 11. Explore and gain understanding of cultural self-awareness, other culture awareness, and the interactive dynamics between the two in the context of sustainable leadership.
 12. Design and apply innovative approaches to teaching and learning for sustainability enabled through ICTs.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σε κάθε κάτοχο πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμεί να αναπτύξει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες του στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Απευθύνεται επίσης και σε επαγγελματίες που προέρχονται από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, την πολιτική των κοινωνιών και των ΜΚΟ που ασχολούνται με περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά θέματα.

This is the ideal program for you if:

 • You want to build knowledge, skills and attributes that empower you to act as change agent in global, national and local sustainable development processes.
 • You want to invest on your professional development and widen your career paths, while studying at your pace, time and place.
 • You are a highly motivated person, ambitious, with good academic performance who wants to be at the forefront of one of tomorrow’s leading academic and professional field.

Graduates of the program can follow careers in:

 • Teaching across all education levels formal non-formal and informal.
 • Government ministries and other public sector organisations dealing with ESD policy, sustainable development and environmental issues.
 • International organizations dealing with ESD, ESD policies  and sustainable development issues,
 • International and national non-governmental (NGOs) organizations and enterprises dealing with sustainable development and environmental Issues.
 • Consultancies and development projects for environmental and sustainable development issues
 • Applied research on sustainable development and environmental issues