Εκπαιδευτικός Όμιλος | Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Δια Βίου Μάθησης, Μελέτης, Εκδοτικός Οίκος | 2661028600|info@plus.edu.gr
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Frederick 2016-11-21T21:26:46+00:00

Plus αποκλειστικός αντιπρόσωπος & εξεταστικό κέντρο για τον νομό της Κέρκυρας

Ενημερωθείτε άμεσα σήμερα

Πτυχίο Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

Γλώσσα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαδικασία Εγγραφής

Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και είναι αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) και ως εκ τούτου οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν δικαίωμα διορισμού στη δημόσια υπηρεσία. Οι απόφοιτοι του τμήματος περιλαμβάνονται στον κατάλογο διοριστέων Δημοτικής Εκπαίδευσης της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Ε.Ε.Υ.).

Οι απόφοιτοι/τες του Τμήματος μπορούν να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί δημοτικής εκπαίδευσης σε δημόσια και ιδιωτικά δημοτικά σχολεία. Επίσης μπορούν να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές στο χώρο της εκπαίδευσης σε πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού.

Σκοπός του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν το απαραίτητο ακαδημαϊκό, παιδαγωγικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο και να αναπτύξουν επιθυμητές δεξιότητες και στάσεις, ώστε να ασκούν δημιουργικά το λειτούργημα του εκπαιδευτικού σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο και να τους καταστήσει ικανούς να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές.

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι φοιτητές/τριες:

  • θα αποκτήσουν ακαδημαϊκό και παιδαγωγικό υπόβαθρο στο πλαίσιο των σύγχρονων αντιλήψεων,
  • θα αναπτύξουν τις απαραίτητες διδακτικές, διοικητικές και διαπροσωπικές δεξιότητες και στάσεις για να ασκούν με τρόπο αποτελεσματικό και ποιοτικό το λειτούργημα του εκπαιδευτικού στο δημοτικό σχολείο,
  • θα εξοικειωθούν με την πρακτική στις τάξεις του δημοτικού σχολείου,
  • θα αναπτύξουν ευαισθησίες και σεβασμό προς τα παιδιά και τη διαφορετικότητα μεταξύ τους,
  • θα αναπτύξουν ερευνητικό πνεύμα, ικανότητα και βούληση για προαγωγή του επαγγέλματος και της παιδαγωγικής γνώσης μέσω της έρευνας,
  • θα εμπλακούν σε έρευνα που προάγει την παιδαγωγική γνώση και στηρίζει το παιδαγωγικό επάγγελμα, και
  • θα αποκτήσουν εφόδια για συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Κατηγορία Μαθημάτων ECTS
Υποχρεωτικά Μαθήματα 204
Επιλεγόμενα Μαθήματα 20
Επιλεγόμενα Γενικής Εκπαίδευσης 8
Μαθήματα Ειδικότητας 8
ΣΥΝΟΛΟ 240

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 204 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ART101 Τέχνη Ι στο Δημοτικό Σχολείο 4 2
2 ART103 Τέχνη ΙΙ – Η Τέχνη και η Διδακτική της στο Δημοτικό Σχολείο 5 3
3 CUR102 Το Σχολικό Περιβάλλον και η Οργάνωσή του στο Δημοτικό Σχολείο 4 2
4 CUR203 Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο 4 3
5 DEL100 Ψηφιακός Γραμματισμός στην Εκπαίδευση 4 2
6 DIS301 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας 4 2
7 DIS302 Περιγραφική Στατιστική – Ποσοτική Ανάλυση Δεδομένων 4 2
8 EDE201 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση στο Δημοτικό Σχολείο 5 3
9 EDL401 Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία στο Δημοτικό Σχολείο 4 2
10 ENG101 Aγγλικά Ι 4 2
11 ENG201 Αγγλικά ΙΙ 4 3
12 ENV300 Ζητήματα Αειφόρου Ανάπτυξης 4 3
13 ENV402 Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Δημοτικό Σχολείο 5 3
14 GRK100 Νεολληνική Γλώσσα Ι 4 2
15 GRK102 Νεολληνική Γλώσσα ΙΙ 5 3
16 GRK113 Λογοτεχνική Ανάλυση 4 3
17 GRK203 Ανάγνωση και Γραφή στο Δημοτικό Σχολείο 4 3
18 GRK204 Διδακτική του γλωσσικού μαθήματος στο Δημοτικό Σχολείο 5 3
19 GRK205 Η Παιδική Λογοτεχνία και η Διδακτική της στο Δημοτικό Σχολείο 5 3
20 GRK308 Η Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας ως Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο 5 3
21 HED303 Το Δημοτικό Σχολείο ως Συντελεστής Προαγωγής Υγείας 4 3
22 ICE121 Διαπολιτισμική Αγωγή 4 3
23 ISP100 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη 6 3
24 MAT100 Βασικές Μαθηματικές Έννοιες στο Δημοτικό Σχολείο Ι 4 3
25 MAT200 Βασικές Μαθηματικές Έννοιες στο Δημοτικό Σχολείο ΙΙ 4 2
26 MAT202 Η Διδακτική των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο 5 3
27 MED122 Μουσειακή Αγωγή και Εκπαίδευση στο Δημοτικό σχολείο 4 3
28 MUS100 Μουσική Ι – Θεωρία της Μουσικής στο Δημοτικό Σχολείο 4 3
29 MUS303 Μουσική ΙΙ – Η Μουσική και η Διδακτική της στο Δημοτικό σχολείο 5 3
30 PED101 Φυσική Αγωγή Ι στο Δημοτικό Σχολείο 4 3
31 PED103 Φυσική Αγωγή ΙΙ – Φυσική Αγωγή και η Διδακτική της στο Δημοτικό Σχολείο 5 3
32 PSY102 Εξελικτική Ψυχολογία 6 3
33 PSY202 Παιδαγωγική Ψυχολογία 5 3
34 SCI100 Βασικές Έννοιες Φυσικών Επιστημών 4 3
35 SCI303 Μουσική ΙΙ- Η Μουσική και η Διδακτική της στο Δημοτικό Σχολείο 5 3
36 SED402 Μαθησιακές Δυσκολίες στο Παιδιά του Δημοτικού Σχολείου 4 3
37 SEP101 Σχολική Εμπειρία Ι στο Δημοτικό Σχολείο 4 2
38 SEP103 Σχολική Εμπειρία ΙΙ στο Δημοτικό Σχολείο 4 2
39 SOC401 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 4 2
40 TEC302 Εκπαιδευτική Τεχνολογία 4 3
41 TEP205 Πρακτική Άσκηση στο Δημοτικό Σχολείο Ι 4 2
42 TEP206 Πρακτική Άσκηση στο Δημοτικό Σχολείο ΙΙ 4 3
43 TEP301 Πρακτική Άσκηση στο Δημοτικό Σχολείο ΙΙΙ 8 0
44 TEP401 Πρακτική Άσκηση στο Δημοτικό Σχολείο ΙV 12 0

Επιλεγόμενα Μαθήματα

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 20 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 ELE101 Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή 4 2
2 ELE102 Υπαίθρια Μελέτη και Εκπαίδευση 4 2
3 ELE103 Διαδικτυακά Εκπαιδευτικά Λογισμικά 4 2
4 ELE104 Στρατηγικές Μάθησης και Μεταγνώσης 4 2
5 ELE105 Νέες Προσεγγίσεις στη Μουσική Εκπαίδευση 4 2
6 ELE106 Εικαστική Έκφραση και Νέες Τεχνολογίες: Θεωρίες και Πρακτικές Εφαρμογής στην Εκπαίδευση 4 2
7 ELE107 Ελληνοκυπριακή Διασπορά: Ταυτότητες και Δεδομένα 4 2
8 ELE108 Μέλετη και Ενίσχυση της Φιλαναγνωσίας 4 2
9 ELE109 Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών/ Επαγγελματικές Κοινότητες Μάθησης 4 2
10 ELE110 Κοινωνική Ψυχολογία 4 2
11 ELE111 Διδακτική της Ιστορίας 4 2
12 ELE112 Διδακτική των Θρησκευτικών 4 2
13 ELE113 Πτυχιακή Εργασία Ι 4 0
14 ELE114 Πτυχιακή Εργασία ΙΙ 4 0
15 ELE115 Ζητήμα Ειδικής Εκπαίδευσης 4 2
16 ELE116 Θέατρο στην Εκπαίδευση 4 2
17 ELE117 Θέματα Υγείας 4 2
18 ELE118 Διδακτική των Αγγλικών στη Δημοτική Εκπαίδευση 4 2
19 HIS300 Ιστορία της Εκπαίδευσης 4 2

Επιλεγόμενα Γενικής Εκπαίδευσης

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 8 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 GED101 Φυσική Δραστηριότητα και Εναλλακτικοί Τρόπο Άσκησης 4 2
2 GED102 Εργαλεία Διαδικτύου 4 2
3 GED103 Οπτική Επικοινωνία στη Σύγχρονη Εποχή 4 2
4 GED104 Ισότητα και Φύλο 4 2
5 GED105 Λογοτεχνία και Κινηματογράφος 4 2

Μαθήματα Ειδικότητας

Ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς 8 ECTS, από την ακόλουθη λίστα μαθημάτων:

No. Κωδικός Όνομα ECTS Ώρες / εβδ.
1 SPE304A Ειδικότητα στην Ελληνική Γλώσσα Ι 4 3
2 SPE304B Ειδικότητα στα Μαθηματικά Ι 4 3
3 SPE304C Ειδικότητα στις Φυσικές Επιστήμες Ι 4 3
4 SPE304D Ειδκότητα στη Φυσική Αγωγή Ι 4 3
5 SPE304E Ειδικότητα στην Εικαστική Αγωγή Ι 4 3
6 SPE304ST Ειδικότητα στη Μουσική Ι 4 3
7 SPE305A Ειδικότητα στην Ελληνική Γλώσσα ΙΙ 4 3
8 SPE305B Ειδικότητα στα Μαθήματικα ΙΙ 4 3
9 SPE305C Ειδικότητα στις Φυσικές Επιστήμες ΙΙ 4 3
10 SPE305D Ειδικότητα στη Φυσική Αγωγή ΙΙ 4 3
11 SPE305E Ειδικότητα στην Εικαστική Αγωγή ΙΙ 4 3
12 SPE305ST Ειδικότητα στη Μουσική ΙΙ 4 3